திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [11] குடியியல் (Miscellaneous)
அதிகாரம்: [98] பெருமை (Greatness)
குறள் : 971ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு ஒளி ஊக்கமிகுதியே ஆகும், ஒருவனுக்கு இழிவு அந்த ஊக்கம் இல்லாமலேயே உயிர்வாழலாம் என்று எண்ணுதலாம்.
Kural: 971Translation:
A heart of courage lives in light Devoid of that one's life is night

Explanation:
One's light is the abundance of one's courage; one's darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)
குறள் : 972பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.


விளக்கம்:
எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.
Kural: 972Translation:
All beings are the same in birth But work decides their varied worth

Explanation:
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions
குறள் : 973மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.


விளக்கம்:
மேல்நிலையில் இருந்தாலும் மேன்மைப் பண்பு இல்லாதவர் மேலானவர் அல்லர், கீழ் நிலையில் இருந்தாலும் இழிகுணம் இல்லாதவர் கீழ் மக்கள் அல்லர்.
Kural: 973Translation:
Ignoble high not high they are The noble low not low they fare

Explanation:
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base
குறள் : 974ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.


விளக்கம்:
ஒரு தன்மையான கற்புடைய மகளிரைப்போல் பெருமைப் பண்பும் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடந்தால் உளதாகும்.
Kural: 974Translation:
Greatness like woman's chastity Is guarded by self-varacity

Explanation:
Exists while to itself is true
குறள் : 975பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.


விளக்கம்:
பெருமைப் பண்பு உடையவர் செய்வதற்கு அருமையானச் செயலைச் செய்வதற்க்கு உரிய நெறியில் செய்து முடிக்க வல்லவர் ஆவர்.
Kural: 975Translation:
Great souls when their will is active Do mighty deeds rare to achieve

Explanation:
(Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do)
குறள் : 976சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக் கொள் வேம் என்னும் நோக்கு.


விளக்கம்:
பெரியாரை விரும்பிப் போற்றுவோம் எண்ணும் உயர்ந்த நோக்கம், அவருடைய சிறப்பை உணராத சிறியோரின் உணர்ச்சியில் இல்லை.
Kural: 976Translation:
The petty-natured ones have not The mind to seek and befriend the great

Explanation:
It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature
குறள் : 977இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கண் படின்.


விளக்கம்:
சிறப்பு நிலையும் தனக்கு பொருந்தாத சீரற்ற கீழ் மக்களிடம் ஏற்பட்டால், வரம்பு மீறிய செயலை உடையதாகும்.
Kural: 977Translation:
The base with power and opulence Wax with deeds of insolence

Explanation:
Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride
குறள் : 978பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.


விளக்கம்:
பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.
Kural: 978Translation:
Greatness bends with modesty Meanness vaunts with vanity

Explanation:
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration
குறள் : 979பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.


விளக்கம்:
பெருமை பண்பு செருக்கு இல்லாமல் வாழ்தல், சிறுமையோ செருக்கே மிகுந்து அதன் எல்லையில் நின்று விடுவதாகும்.
Kural: 979Translation:
Greatness is free from insolence Littleness swells with that offence

Explanation:
Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness
குறள் : 980அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.


விளக்கம்:
பெருமைப் பண்பு பிறருடைய குறைப்பாட்டை மறைக்கும், சிறுமையோ பிறருடைய குற்றத்தையே எடுத்துச் சொல்லிவிடும்
Kural: 980Translation:
Weakness of others greatness screens Smallness defects alone proclaims

Explanation:
The great hide the faults of others; the base only divulge them

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...