திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [6] வாழ்க்கைத் துணைநலம் (The Worth of a Wife)
குறள் : 51மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.


விளக்கம்:
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.
Kural: 51Translation:
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate's resource

Explanation:
She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state
குறள் : 52மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.


விளக்கம்:
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.
Kural: 52Translation:
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

Explanation:
If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing
குறள் : 53இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?


விளக்கம்:
மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?
Kural: 53Translation:
What is rare when wife is good What can be there when she is bad?

Explanation:
If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?
குறள் : 54பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.


விளக்கம்:
இல்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால், பெண்ணைவிட பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?
Kural: 54Translation:
What greater fortune is for men Than a constant chaste woman?

Explanation:
What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?
குறள் : 55தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.


விளக்கம்:
வேறு தெய்வம் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனையே தெய்வமாகக் கொண்டு தொழுது துயிலெழுகின்றவள் பெய் என்றால் மழை பெய்யும்.
Kural: 55Translation:
Her spouse before God who adores, Is like rain that at request pours

Explanation:
If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, "let it rain," it will rain
குறள் : 56தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.


விளக்கம்:
கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு, தன்கணவனையும் காப்பாற்றி, தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து உறுதி தளராமல் வாழ்கின்றவளே பெண்.
Kural: 56Translation:
The good wife guards herself from blame, She tends her spouse and brings him fame

Explanation:
She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame
குறள் : 57சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.


விளக்கம்:
மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.
Kural: 57Translation:
Of what avail are watch and ward? Their purity is women's guard

Explanation:
What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity
குறள் : 58பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.


விளக்கம்:
கணவனைப் போற்றிக் கடமையைச் செய்யப்பெற்றால் மகளிர் பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலகவாழ்வைப் பெறுவர்.
Kural: 58Translation:
Women who win their husbands' heart Shall flourish where the gods resort

Explanation:
If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish
குறள் : 59புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.


விளக்கம்:
புகழைக் காக்க விரும்பும் மனைவி இல்லாதவர்க்கு, இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் காளை போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.
Kural: 59Translation:
A cuckold has not the lion-like gait Before his detractors aright

Explanation:
The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them
குறள் : 60மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.


விளக்கம்:
மனைவியின் நற்பண்பே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் என்று கூறுவர்: நல்ல மக்களைப் பெறுதலே அதற்கு நல்லணிகலம் என்று கூறுவர்.
Kural: 60Translation:
An honest wife is home's delight And children good are jewels abright

Explanation:
The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...