திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [62] ஆள்வினை உடைமை (Manly Effort)
குறள் : 611அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.


விளக்கம்:
இது செய்வதற்கு அருமையாகாது என்று சோர்வுறாமல் இருக்க வேண்டும், அதைச் செய்வதற்க்குத் தக்க பெருமையை முயற்சி உண்டாக்கும்,
Kural: 611Translation:
Feel not frustrate saying This hard Who tries attains striving's reward

Explanation:
Yield not to the feebleness which says, "this is too difficult to be done"; labour will give the greatness (of mind) which is necessary (to do it)
குறள் : 612வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.


விளக்கம்:
தொழிலாகிய குறையைச் செய்யாமல் கைவிட்டவரை உலகம் கைவிடும், ஆகையால் தொழில் முயற்சி இல்லாதிருத்தலை ஒழிக்க வேண்டும்.
Kural: 612Translation:
In doing work don't break and shirk The world will quit who quits his work

Explanation:
Take care not to give up exertion in the midst of a work; the world will abandon those who abandon their unfinished work
குறள் : 613தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.


விளக்கம்:
பிறர்க்கு உதவிசெய்தல் என்னும் மேம்பட்ட நிலைமை முயற்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த பண்பில் நிலைத்திருக்கின்றது.
Kural: 613Translation:
On excellence of industry Depends magnanimous bounty

Explanation:
The lustre of munificence will dwell only with the dignity of laboriousness or efforts
குறள் : 614தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.


விளக்கம்:
முயற்சி இல்லாதவன் உதவிசெய்பவனாக இருத்தல், பேடி தன் கையில் வாளை எடுத்தும் ஆளும் தன்மைபோல் நிறைவேறாமல் போகும்.
Kural: 614Translation:
Bounty of man who never strives Like sword in eunuch's hand it fails

Explanation:
The liberality of him, who does not labour, will fail, like the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in its hand
குறள் : 615இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.


விளக்கம்:
தன் இன்பத்தை விரும்பாதவனாய் மேற்க்கொண்டச் செயலை முடிக்க விரும்புகிறவன், தன் சுற்றத்தாரின் துன்பத்தைப் போக்கித் தாங்குகின்ற தூண் ஆவான்.
Kural: 615Translation:
Work who likes and not pleasure Wipes grief of friends, pillar secure

Explanation:
He who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar to sustain his relations, wiping away their sorrows
குறள் : 616முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.


விளக்கம்:
முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச் செய்யும், முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவனுக்கு வறுமையைச் சேர்த்துவிடும்.
Kural: 616Translation:
Industry adds prosperity Indolence brings but poverty

Explanation:
Labour will produce wealth; idleness will bring poverty
குறள் : 617மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னாள்.


விளக்கம்:
ஒருவனுடைய சோம்பலில் கரிய மூதேவி வாழ்கின்றாள், சோம்பல் இல்லாதவனுடைய முயற்சியிலே திருமகள் வாழ்கின்றாள்.
Kural: 617Translation:
Illuck abides with sloth they say *Laxmi's gifts with labourers stay *Laxmi the Goddes of wealth and prosperity

Explanation:
They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious
குறள் : 618பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.


விளக்கம்:
நன்மை விளைவிக்கும் ஊழ் இல்லாதிருத்தல் யார்க்கும் பழி அன்று, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து முயற்சி செய்யாதிருத்தலே பழி.
Kural: 618Translation:
Misfortune is disgrace to none The shame is nothing learnt or done

Explanation:
Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace
குறள் : 619தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.


விளக்கம்:
ஊழியின் காரணத்தால் ஒரு செயல் செய்ய முடியாமல் போகுமாயினும், முயற்சி தன் உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் கூலியையாவது கொடுக்கும்.
Kural: 619Translation:
Though fate is against fulfilment Hard labour has ready payment

Explanation:
Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward
குறள் : 620ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.


விளக்கம்:
சோர்வு இல்லாமல் முயற்சியில் குறைவு இல்லாமல் முயல்கின்றவர்,(செயலுக்கு இடையூறாக வரும்)ஊழையும் ஒரு காலத்தில் தோல்வியுறச் செய்யும்.
Kural: 620Translation:
Tireless Toiler's striving hand Shall leave even the fate behind

Explanation:
They who labour on, without fear and without fainting will see even fate (put) behind their back

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...