திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [8] அன்புடைமை (The Possession of Love)
குறள் : 71அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.


விளக்கம்:
அன்புக்கும் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உண்டோ? அன்புடையவரின் சிறு கண்ணீரே ( உள்ளே இருக்கும் அன்பைப் ) பலரும் அறிய வெளிப்படுத்திவிடும்
Kural: 71Translation:
What bolt can bar true love in fact The tricking tears reveal the heart

Explanation:
Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within
குறள் : 72அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.


விளக்கம்:
அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வார்: அன்பு உடையவர் தம் உடமையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்
Kural: 72Translation:
To selves belong the loveless ones; To oth'rs the loving e'en to bones

Explanation:
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others
குறள் : 73அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.


விளக்கம்:
அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன்என்று கூறுவர்.
Kural: 73Translation:
Soul is encased in frame of bone To taste the life of love alone

Explanation:
They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth)
குறள் : 74அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.


விளக்கம்:
அன்பு பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்: அஃது எல்லாரிடத்தும் நட்பு என்றுசொல்லப்படும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும்
Kural: 74Translation:
Love yields aspiration and thence Friendship springs up in excellence

Explanation:
Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship
குறள் : 75அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.


விளக்கம்:
உலகத்தில் இன்பம் உற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு, அன்பு உடையவராகிப் பொருந்தி வாழும் வாழ்கையின் பயன் என்று கூறுவர்
Kural: 75Translation:
The crowning joy of home life flows From peaceful psychic love always

Explanation:
These are the fruits of tranquil life of love
குறள் : 76அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.


விளக்கம்:
அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்:ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது
Kural: 76Translation:
\"Love is virtue's friend\" say know-nots It helps us against evil plots

Explanation:
The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice
குறள் : 77என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.


விளக்கம்:
எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.
Kural: 77Translation:
Justice burns the loveless form Like solar blaze the boneless worm

Explanation:
Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, ie worms
குறள் : 78அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.


விளக்கம்:
அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும் உயிர் வாழக்கை வளமற்ற பாலைநிலத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தாற் போன்றது.
Kural: 78Translation:
Life bereft of love is gloom Can sapless tree in desert bloom?

Explanation:
The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert
குறள் : 79புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.


விளக்கம்:
உடம்பின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு உடம்பின் புறத்து உறுப்புக்கள் எல்லாம் என்ன பயன் செய்யும்.
Kural: 79Translation:
Love is the heart which limbs must move, Or vain the outer parts will prove

Explanation:
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member
குறள் : 80அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.


விளக்கம்:
அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்: அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல்போர்த்த வெற்றுடம்பே ஆகும்
Kural: 80Translation:
The seat of life is love alone; Or beings are but skin and bone!

Explanation:
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...