திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [41] கல்லாமை (Ignorance)
குறள் : 401அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.


விளக்கம்:
அறிவு நிரம்புவதற்குக் காரணமானக் நூல்களைக் கற்காமல் கற்றவரிடம் சென்று பேசதல், சூதாடும் அரங்கு இழைக்காமல் வட்டுக்காயை உருட்டிஆடினார் போன்றது.
Kural: 401Translation:
Like play of chess on squareless board Vain is imperfect loreless word

Explanation:
To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares
குறள் : 402கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.


விளக்கம்:
(கற்றவரின் அவையில்) கல்லாதவன் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புதல், முலை இரண்டும் இல்லாதவள் பெண் தன்மையை விரும்பினாற் போன்றது.
Kural: 402Translation:
Unlearned man aspiring speech Is breastless lady's love-approach

Explanation:
The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood
குறள் : 403கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்.


விளக்கம்:
கற்றவரின் முன்னிலையில் ஒன்றையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கப் பெற்றால் கல்லாதவர்களும் மிகவும் நல்லவரே ஆவார்.
Kural: 403Translation:
Ev'n unread men are good and wise If before the wise, they hold their peace

Explanation:
The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned
குறள் : 404கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்.


விளக்கம்:
கல்லாதவனுடைய அறிவுடைய ஒருக்கால் மிக நன்றாக இருந்தாலும் அறிவுடையோர் அதனை அறிவின் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்.
Kural: 404Translation:
The unread's wit though excellent Is not valued by the savant

Explanation:
Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge
குறள் : 405கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்.


விளக்கம்:
கல்லாதவன் ஒருவன் தன்னைத்தான் மகிழ்ந்து பேசும் மதிப்பு ( கற்றவரிடம்) கூடிபேசும் போது அப்பேசினால் கெடும்.
Kural: 405Translation:
A man untaught when speech he vaunts Sadly fails before savants

Explanation:
The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly (of
குறள் : 406உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்.


விளக்கம்:
கல்லாதவர் உயிரோடிருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படும் அளவினரே அல்லாமல் ஒன்றும் விளையாத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.
Kural: 406Translation:
People speak of untaught minds \"They just exist like barren lands\"

Explanation:
The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist
குறள் : 407நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று.


விளக்கம்:
நுட்பமானதாய் மாட்சியுடையதாய் ஆராய வல்லவான அறிவு இல்லாதவனுடைய எழுச்சியான அழகு மண்ணால் சிறப்பாகப் புனையப்பட்ட பாவை போன்றது.
Kural: 407Translation:
Like painted clay-doll is his show Grand subtle lore who fails to know

Explanation:
The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll
குறள் : 408நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட் ட திரு.


விளக்கம்:
கல்லாதவனிடம் சேர்ந்துள்ள செல்வமானது, கற்றறிந்த நல்லவரிடம் உள்ள வறுமையைவிட மிகத்துன்பம் செய்வதாகும்.
Kural: 408Translation:
Wealth in the hand of fools is worse Than a learned man's empty purse

Explanation:
Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned
குறள் : 409மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.


விளக்கம்:
கல்லாதவர் உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவராக இருப்பினும் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்திருந்தும் கல்விக் கற்றவரைப் போன்ற பெருமை இல்லாதவரே.
Kural: 409Translation:
Lower are fools of higher birth Than low-born men of learning's worth

Explanation:
The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste
குறள் : 410விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர்.


விளக்கம்:
அறிவு விளங்குதற்குக் காரணமான நூல்களைக் கற்றவரோடுக் கல்லாதவர், மக்களோடு விலங்குகளுக்கு உள்ள அவ்வளவு வேற்றுமை உடையவர்.
Kural: 410Translation:
Like beasts before men, dunces are Before scholars of shining lore

Explanation:
As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...