திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [42] கேள்வி (Hearing)
குறள் : 411செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.


விளக்கம்:
செவியால் கேட்டறியும் செல்வம், செல்வங்களுள் ஒன்றாகப் போற்றப்படும் செல்வமாகும், அச் செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும்.
Kural: 411Translation:
Wealth of wealths is listening's wealth It is the best of wealths on earth

Explanation:
Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth
குறள் : 412செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.


விளக்கம்:
செவிக்கு கேள்வியாகிய உணவு இல்லாத போது (அதற்க்கு துணையாக உடலை ஒப்புமாறு) வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு தரப்படும்.
Kural: 412Translation:
Some food for the stomach is brought When the ear gets no food for thought

Explanation:
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach
குறள் : 413செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.


விளக்கம்:
செவியுணவாகிய கேள்வி உடையவர் நிலத்தில் வாழ்கின்றவரே ஆயினும் அவி உணவைக் கொள்ளும் தேவரோடு ஒப்பாவார்.
Kural: 413Translation:
Whose ears get lots of wisdom-food Equal gods on oblations fed

Explanation:
Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices
குறள் : 414கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.


விளக்கம்:
நூல்களைக் கற்றவில்லையாயினும், கற்றறிந்தவர்களிடம் கேட்டறிய வேண்டும், அது ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் தளர்ச்சி வந்த போது ஊன்றுகோல் போல் துணையாகும்.
Kural: 414Translation:
Though not learned, hear and heed That serves a staff and stay in need

Explanation:
Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity
குறள் : 415இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.


விளக்கம்:
ஒழுக்கமுடைய சான்றோரின் வாய்ச் சொற்கள், வழுக்கல் உடைய சேற்று நிலத்தில் ஊன்றுகோல் போல் வாழ்க்கையில் உதவும்.
Kural: 415Translation:
Virtuous men's wisdom is found A strong staff on slippery ground

Explanation:
The words of the good are like a staff in a slippery place
குறள் : 416எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.


விளக்கம்:
எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றைக் கேட்டறிய வேண்டும், கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த பெருமையைத் தரும்.
Kural: 416Translation:
Lend ear to good words however few That much will highly exalt you

Explanation:
Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity
குறள் : 417பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.


விளக்கம்:
நுட்பமாக உணர்ந்து நிறைந்த கேள்வியறிவை உடையவர், ( ஒரு கால் பொருள்களைத்) தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பேதைமையானவற்றைச் சொல்லார்.
Kural: 417Translation:
Who listen well and learn sharply Not ev'n by slip speak foolishly

Explanation:
Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction)
குறள் : 418கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.


விளக்கம்:
கேள்வியறிவால் துளைக்கப் படாத செவிகள், ( இயற்கையான துளைகள் கொண்டு ஓசையைக்) கேட்டறிந்தாலும் கேளாத செவிட்டுத் தன்மை உடையனவே.
Kural: 418Translation:
That ear though hearing is dulled Which is not by wisdom drilled

Explanation:
The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf
குறள் : 419நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது.


விளக்கம்:
நுட்பமான பொருள்களைக் கேட்டறிந்தவர் அல்லாத மற்றவர், வணக்கமானச் சொற்களைப் பேசும் வாயினை உடையவராக முடியாது.
Kural: 419Translation:
A modest mouth is hard for those Who care little to counsels wise

Explanation:
It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction
குறள் : 420செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்?


விளக்கம்:
செவியால் கேள்விச் சுவை உணராமல் வாயின் சுவையுணர்வு மட்டும் உடைய மக்கள், இறந்தாலும் என்ன, உயிரோடு வாழ்ந்தாலும் என்ன.
Kural: 420Translation:
Who taste by mouth and not by ear What if they fare ill or well here?

Explanation:
What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...