திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [11] குடியியல் (Miscellaneous)
அதிகாரம்: [107] இரவச்சம் (The Dread of Mendicancy)
குறள் : 1061கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்.


விளக்கம்:
உள்ளதை மறைக்காமல் உள்ளம் மகிழ்ந்து கொடுக்கும் கண்போல் சிறந்தவரிடத்திலும் சென்று இரவாமலிருப்பதே கோடி மடங்கு நல்லதாகும்.
Kural: 1061Translation:
Not to beg is billions worth E'en from eye-like friends who give with mirth

Explanation:
Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good
குறள் : 1062இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.


விளக்கம்:
உலகத்தை படைத்தவன் உலகில் சிலர் இரந்தும் உயிர்வாழுமாறு ஏற்படுத்தியிருந்தால், அவன் இரப்பவரைப் போல் எங்கும் அலைந்து கெடுவானாக.
Kural: 1062Translation:
Let World-Maker loiter and rot If \"beg and live\" be human fate

Explanation:
If the Creator of the world has decreed even begging as a means of livelihood, may he too go abegging and perish
குறள் : 1063இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.


விளக்கம்:
வறுமைத் துன்பத்தை இரப்பதன் வாயிலாகத் தீர்ப்போம், என்று கருதி முயற்சியைக் கைவிட்ட வன்மையைப் போல் வன்மையானது வேறு இல்லை.
Kural: 1063Translation:
Nothing is hard like hard saying \"We end poverty by begging\"

Explanation:
There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working)
குறள் : 1064இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.


விளக்கம்:
வாழ வழி இல்லாத போதும் இரந்து கேட்க உடன்படாத சால்பு, உலகத்தில் இடமெல்லாம் கொள்ளாத அவ்வளவு பொருமையுடையதாகும்.
Kural: 1064Translation:
All space is small before the great Who beg not e'en in want acute

Explanation:
Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution
குறள் : 1065தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கினிய தில்.


விளக்கம்:
தெளிந்த நீர் போல் சமைத்த கூழே ஆனாலும், முயற்சியால் கிடைத்ததை உண்பதைவிட இனிமையானது வேறொன்றும் இல்லை.
Kural: 1065Translation:
Though gruel thin, nothing is sweet Like the food earned by labour's sweat

Explanation:
Even thin gruel is ambrosia to him who has obtained it by labour
குறள் : 1066ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்த தில்.


விளக்கம்:
பசுவிற்கு நீர் வேண்டும் என்று அறம் நோக்கி இரந்து கேட்டாலும், இர த்தலை விட நாவிற்கு இழிவானது மற்றொன்று இல்லை.
Kural: 1066Translation:
It may be water for the cow Begging tongue is mean anyhow

Explanation:
There is nothing more disgraceful to one's tongue than to use it in begging water even for a cow
குறள் : 1067இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.


விளக்கம்:
இரந்து கேட்பதனால் உள்ளதை ஒளிப்பவரிடத்தில் சென்று இரக்க வேண்டுடாம் என்று இரப்பவர் எல்லோரையும் இரந்து வேண்டுகின்றேன்.
Kural: 1067Translation:
If beg they must I beg beggers Not to beg from shrinking misers

Explanation:
I beseech all beggars and say, "If you need to beg, never beg of those who give unwillingly."
குறள் : 1068இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.


விளக்கம்:
இரத்தல் என்னும் காவல் இல்லாத மரக்கலம் உள்ளதை ஒளித்துவைக்கும் தன்மையாகிய வன்னிலம் தாக்கினால் உடைந்து விடும்.
Kural: 1068Translation:
The hapless bark of beggary splits On the rock of refusing hits

Explanation:
The unsafe raft of begging will split when it strikes on the rock of refusal
குறள் : 1069இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.


விளக்கம்:
இரத்தலின் கொடுமையை நினைத்தால் உள்ளம் கரைந்து உருகும், உள்ளதை ஒழிக்கும் கொடுமையை நினைத்தால் உருகுமளவும் இல்லாமல் அழியும்.
Kural: 1069Translation:
The heart at thought of beggars melts; It dies at repulsing insults

Explanation:
To think of (the evil of) begging is enough to melt one's heart; but to think of refusal is enough to break it
குறள் : 1070கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.


விளக்கம்:
இரப்பவர் இல்லை என்று சொல்கின்ற அளவிலேயே உயிர் போகின்றதே, உள்ளதை இல்லை என்று ஒளிப்பவர்க்கு உயிர் எங்கு ஒளிந்திருக்குமோ.
Kural: 1070Translation:
The word \"No\" kills the begger's life Where can the niggard's life be safe?

Explanation:
Saying "No" to a beggar takes away his life. (but as that very word will kill the refuser) where then would the latter's life hide itself ?

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...