திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [16] பொறையுடைமை (The Possession of Patience, Forbearance)
குறள் : 151அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.


விளக்கம்:
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்
Kural: 151Translation:
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

Explanation:
To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is the first of virtues
குறள் : 152பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று.


விளக்கம்:
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.
Kural: 152Translation:
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

Explanation:
Bear with reproach even when you can retaliate; but to forget it will be still better than that
குறள் : 153இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.


விளக்கம்:
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.
Kural: 153Translation:
Neglect the guest is dearth of dearth To bear with fools is strength of strength

Explanation:
To neglect hospitality is poverty of poverty To bear with the ignorant is might of might
குறள் : 154நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்.


விளக்கம்:
நிறை உடையவனாக இருக்கும் தன்மை தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டினால், பொறுமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டும்.
Kural: 154Translation:
Practice of patient quality Retains intact itegrity

Explanation:
If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience
குறள் : 155ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.


விளக்கம்:
( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.
Kural: 155Translation:
Vengeance is not in esteem held Patience is praised as hidden gold

Explanation:
(The wise) will not at all esteem the resentful They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care
குறள் : 156ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்.


விளக்கம்:
தீங்கு செய்தவரைப் பொறுக்காமல் வருத்தினவர்க்கு ஒருநாள் இன்பமே; பொறுத்தவர்க்கு உலகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு.
Kural: 156Translation:
Revenge accords but one day's joy Patience carries its praise for aye

Explanation:
The pleasure of the resentful continues for a day The praise of the patient will continue until (the final destruction of) the world
குறள் : 157திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று.


விளக்கம்:
தகுதி அல்லாதவைகளைத் தனக்குப் பிறர் செய்த போதிலும், அதனால், அவர்க்கு வரும் துன்பத்திற்காக நொந்து, அறம் அல்லாதவைகளைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.
Kural: 157Translation:
Though others cause you wanton pain Grieve not; from unjust harm refrain

Explanation:
Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue
குறள் : 158மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.


விளக்கம்:
செருக்கினால் தீங்கானவற்றைச் செய்தவரைத் தாம் தம்முடைய பொறுமைப் பண்பினால் பொறுத்து வென்று விட வேண்டும்.
Kural: 158Translation:
By noble forbearance vanquish The proud that have caused you anguish

Explanation:
Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses
குறள் : 159துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.


விளக்கம்:
வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர், துறந்தவரைப் போலத் தூய்மையானவர் ஆவர்.
Kural: 159Translation:
More than ascetics they are pure Who bitter tongues meekly endure

Explanation:
Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics
குறள் : 160உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.


விளக்கம்:
உணவு உண்ணாமல் நோன்பு கிடப்பவர், பிறர் ‌சொல்லும் கொடுஞ் சொற்களைப் பொறுப்பவர்க்கு அடுத்த நிலையில்தான் பெரியவர் ஆவர்.
Kural: 160Translation:
Who fast are great to do penance Greater are they who bear offence

Explanation:
Those who endure abstinence from food are great, next to those who endure the uncourteous speech of others

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...