திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [9] படையில் (The Excellence of an Army)
அதிகாரம்: [77] படை மாட்சி (The Excellence of an Army)
குறள் : 761உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.


விளக்கம்:
எல்லா உறுப்புக்களும் நிறைந்ததாய் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாததாய் உள்ள வெற்றி தரும் படை, அரசனுடைய செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.
Kural: 761Translation:
The daring well-armed winning force Is king's treasure and main resource

Explanation:
The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king
குறள் : 762உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.


விளக்கம்:
போரில் அழிவு வந்தவிடத்தில் வலிமைக் குன்றினாலும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத அஞ்சாமை தொன்றுதொட்டுப் பெருமை உடையபடைக்கு அல்லாமல் முடியாது.
Kural: 762Translation:
Through shots and wounds brave heroes hold Quailing not in fall, the field

Explanation:
Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength
குறள் : 763ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.


விளக்கம்:
எலியாகிய பகைக்கூடி கடல் போல் ஒலித்தாலும் என்ன தீங்கு ஏற்ப்படும், பாம்பு மூச்சு விட்ட அளவில் அவைக் கெட்டழியும்.
Kural: 763Translation:
Sea-like ratfoes roar What if? They perish at a cobra's whiff

Explanation:
What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra
குறள் : 764அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.


விளக்கம்:
(போர் முனையில்) அழிவு இல்லாததாய்(பகைவருடைய) வஞ்சனைக்கு இரையாகாததாய், தொன்று தொட்டுவந்த அஞ்சாமை உடையதே படையாகும்.
Kural: 764Translation:
The army guards its genial flame Not crushed, routed nor marred in name

Explanation:
That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy)
குறள் : 765கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.


விளக்கம்:
எமனே சினங்கொண்டு தன் மேல் எதிர்த்து வந்தாலும் ஒன்றாகத் திரண்டு எதிர்த்து நிற்க்கும் ஆற்றல் உடையதே படையாகும்.
Kural: 765Translation:
The real army with rallied force Resists even Death-God fierce

Explanation:
That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury
குறள் : 766மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.


விளக்கம்:
வீரம், மானம், சிறந்த வழியில் நடக்கும் நடக்கை, தலைவரால் நம்பித் தெளியப்படுதல் ஆகிய இந்த நான்கு பண்புகளும் படைக்கு சிறந்தவையாகும்.
Kural: 766Translation:
Manly army has merits four:- Stately-march, faith, honour, valour

Explanation:
Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army
குறள் : 767தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.


விளக்கம்:
தன் மேல் எதிர்த்து வந்த பகைவரின் போரைத்தாங்கி, வெல்லும் தன்மை அறிந்து அவனுடைய தூசிப்படையை எதிர்த்துச் செல்லவல்லதே படையாகும்.
Kural: 767Translation:
Army sets on to face to foes Knowing how the trend of war goes

Explanation:
That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force)
குறள் : 768அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.


விளக்கம்:
போர் செய்யும் வீரமும்( எதிர்ப்பைத் தாங்கும்) ஆற்றலுமும் இல்லையானால் படைத்தன்னுடைய அணிவகுப்பால் பெருமை பெறும்.
Kural: 768Translation:
Army gains force by grand array Lacking in stay or dash in fray

Explanation:
Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance
குறள் : 769சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.


விளக்கம்:
தன் அளவு சிறிதாகத் தேய்தலும், தலைவரிடம் நீங்காத வெறுப்பும் வறுமையும் இல்லாதிருக்குமானால் அத்தகைய படை வெற்றி பெறும்.
Kural: 769Translation:
Army shall win if it is free From weakness, aversion, poverty

Explanation:
An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty
குறள் : 770நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.


விளக்கம்:
நெடுங்காலமாக நிலைத்திருக்கும் வீரர் பலரை உடையதே ஆனாலும், தலைமைதாங்கும் தலைவர் இல்லாத போது படைக்குப் பெருமை இல்லையாகும்.
Kural: 770Translation:
With troops in large numbers on rolls Army can't march missing gen'rals

Explanation:
Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...