திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [53] சுற்றந் தழால் (Cherishing Kinsmen)
குறள் : 521பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.


விளக்கம்:
ஒருவன் வறியவனான காலத்திலும் அவனுக்கும் தமக்கும் இருந்த உறவைப் பாராட்டிப் பேசும் பண்புகள் சுற்றத்தாரிடம் உண்டு.
Kural: 521Translation:
Let fortunes go; yet kinsmen know The old accustomed love to show

Explanation:
Even when (a man's) property is all gone, relatives will act towards him with their accustomed (kindness)
குறள் : 522விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்.


விளக்கம்:
அன்பு நீங்காத சுற்றம் ஒருவனுக்குக் கிடைத்தால், அது மேன்மேலும் வளர்ச்சி குறையாத ஆக்கம் பலவற்றையும் அவனுக்குக் கொடுக்கும்.
Kural: 522Translation:
The gift of loving Kins bestows Fadeless fortune's fresh flowers

Explanation:
If (a man's) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of everincreasing wealth
குறள் : 523அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.


விளக்கம்:
சுற்றத்தாரோடு மனம் கலந்து பழகும் தன்மை இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை, குளப்பரப்பானது கரையில்லாமல் நீர் நிறைந்தாற் போன்றது.
Kural: 523Translation:
A kinless wealth is like a tank Which overflows without a bank

Explanation:
The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a
குறள் : 524சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.


விளக்கம்:
தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.
Kural: 524Translation:
The fruit of growing wealth is gained When kith and kin are happy found

Explanation:
To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived from the acquisition of wealth
குறள் : 525கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.


விளக்கம்:
பொருள் கொடுத்தலும் இன்சொல் கூறுதலுமாகிய இரண்டும் செய்யவல்லவனானால் ஒருவன் தொடர்ந்த பலச் சுற்றத்தால் சூழப்படுவான்.
Kural: 525Translation:
Loving words and liberal hand Encircle kith and kin around

Explanation:
He will be surrounded by numerous relatives who manifests generosity and affability
குறள் : 526பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.


விளக்கம்:
பெரிய கொடையாளியாகவும் சினமற்றவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவனைப் போல் சுற்றத்தாரை உடையவர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை.
Kural: 526Translation:
Large giver and wrathless man Commands on earth countless kinsmen

Explanation:
No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger
குறள் : 527காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.


விளக்கம்:
காக்கை (தனக்கு கிடைத்ததை) மறைத்து வைக்காமல் சுற்றத்தைக் கூவி அழைத்து உண்ணும். ஆக்கமும் அத்தகைய இயல்பு உடையவர்க்கே உண்டு.
Kural: 527Translation:
The crows hide not; thy call and eat Welfare abides a man of heart

Explanation:
The crows do not conceal (their prey), but will call out for others (to share with them) while they eat it; wealth will be with those who show a similar disposition (towards their relatives)
குறள் : 528பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.


விளக்கம்:
அரசன் எல்லாரையும் பொதுவகையாக நோக்காமல், அவரவர் சிறப்புக்கு ஏற்றவாறு நோக்கினால், அதை விரும்பி சுற்றமாக வாழ்கின்றவர் பலர் ஆவர்.
Kural: 528Translation:
From public gaze when kings perceive Each one's merits so many thrive

Explanation:
Many relatives will live near a king, when they observe that he does not look on all alike, but that he looks on each man according to his merit
குறள் : 529தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும்.


விளக்கம்:
முன் சுற்றத்தாறாக இருந்து பின் ஒருக் காரணத்தால் பிரிந்தவரின் உறவு, அவ்வாறு அவர் பொருந்தாமலிருந்த காரணம் நீங்கியபின் தானே வந்து சேரும்.
Kural: 529Translation:
Forsaken friends will come and stay When cause for discord goes away

Explanation:
Those who have been friends and have afterwards forsaken him, will return and join themselves (to him), when the cause of disagreement is not to be found in him
குறள் : 530உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத் திருந்து எண்ணிக் கொளல்.


விளக்கம்:
தன்னிடமிருந்து பிரிந்து சென்று பின் ஒருக் காரணம்பற்றித் திரும்பிவந்தவனை, அரசன் அவன் நாடிய உதவியைச் செய்து ஆராய்ந்து உறவு கொள்ள வேண்டும்.
Kural: 530Translation:
Who leaves and returns with motive The king should test him and receive

Explanation:
When one may have left him, and for some cause has returned to him, let the king fulfil the object (for which he has come back) and thoughtfully receive him again

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...