திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [6] அமைச்சியல் (Minister of State)
அதிகாரம்: [64] அமைச்சு (The Office of Minister of state)
குறள் : 631கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.


விளக்கம்:
செயலுக்கு உரிய கருவியும், ஏற்றக் காலமும், செய்யும் வகையும் செய்யப்படும் அறியச் செயலும் சிறப்படையச் செய்ய வல்லவன் அமைச்சன்.
Kural: 631Translation:
He is minister who chooses Right means, time, mode and rare ventures

Explanation:
The minister is one who can make an excellent choice of means, time, manner of execution, and the difficult undertaking (itself)
குறள் : 632வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.


விளக்கம்:
அஞ்சாமையும், குடிபிறப்பும், காக்கும் திறனும், கற்றறிந்த அறிவும் முயற்சியும் ஆகிய இவ்வைந்தும் திருந்தப்பெற்றவன் அமைச்சன்.
Kural: 632Translation:
With these he guards people, -by his Knowledge, firmness and manliness

Explanation:
The minister is one who in addition to the aforesaid five things excels in the possession of firmness,
குறள் : 633பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.


விளக்கம்:
பகைவர்ககு துணையானவரைப் பிரித்தலும், தம்மிடம் உள்ளவரைக் காத்தலும், பிரிந்து கொண்டவரை மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்ளலும் வல்லவன் அமைச்சன்.
Kural: 633Translation:
A minister cherishes friends Divides foes and the parted blends

Explanation:
The minister is one who can effect discord (among foes), maintain the good-will of his friends and restore to friendship those who have seceded (from him)
குறள் : 634தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.


விளக்கம்:
(செய்யத்தக்க செயலை) ஆராய்தலும், அதற்குரிய வழிகளை ஆராய்ந்து செய்தலும், துணிவாகக் கருத்தைச் சொல்லுதலும் வல்லவன் அமைச்சன்.
Kural: 634Translation:
A minister must sift reflect Select and say surely one fact

Explanation:
The minister is one who is able to comprehend (the whole nature of an undertaking), execute it in the best manner possible, and offer assuring advice (in time of necessity)
குறள் : 635அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.


விளக்கம்:
அறத்தை அறிந்தவனாய், அறிவு நிறைந்து அமைந்த சொல்லை உடையவனாய், எக்காலத்திலும் செயல்செய்யும் திறன் அறிந்தவனாய் உள்ளவன் ஆராய்ந்து கூறும் துணையாவான்.
Kural: 635Translation:
Have him for help who virtue knows Right wisdom speaks, ever apt in acts

Explanation:
He is the best helper (of the king) who understanding the duties, of the latter, is by his special learning, able to tender the fullest advice, and at all times conversant with the best method (of
குறள் : 636மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.


விளக்கம்:
இயற்கையான நுட்ப அறிவை நூலறிவோடு ஒருங்கே உடையவர்க்கு மிக்க நுட்பமான சூழ்ச்சிகளாய் முன் நிற்பவை எவை உள்ளன.
Kural: 636Translation:
Which subtler brain can stand before The keen in brain with learned love?

Explanation:
What (contrivances) are there so acute as to resist those who possess natural acuteness in addition to learning ?
குறள் : 637செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.


விளக்கம்:
நூலறிவால் செயலைச் செய்யும் வகைகளைச் அறிந்த போதிலும் உலகத்தின் இயற்கையை அறிந்து அதனோடு பொருந்துமாறு செய்யவேண்டும்.
Kural: 637Translation:
Albeit you know to act from books Act after knowing world's outlooks

Explanation:
Though you are acquainted with the (theoretical) methods (of performing an act), understand the ways of the world and act accordingly
குறள் : 638அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.


விளக்கம்:
அறிவுறுத்துவாரின் அறிவையையும் அழித்துத் தானும் அறியாதவனாக அரசன் இருந்தாலும், அமைச்சன் அவனுக்கு உறுதியானவற்றை எடுத்துக்கூறல் க‌டமையாகும்.
Kural: 638Translation:
The man in place must tell the facts Though the ignorant king refutes

Explanation:
Although the king be utterly ignorant, it is the duty of the minister to give (him) sound advice
குறள் : 639பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.


விளக்கம்:
தவறான வழிகளை எண்ணி கூறுகின்ற அமைச்சனை விட எழுபது கோடி பகைவர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் நன்மையாகும்.
Kural: 639Translation:
Seventy crores of foes are better Than a minister with mind bitter

Explanation:
Far better are seventy crores of enemies (for a king) than a minister at his side who intends (his) ruin
குறள் : 640முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.


விளக்கம்:
(செயல்களைச் முடிக்கும்) திறன் இல்லாதவர், முன்னே எண்ணி வைத்திருந்தும் (செய்யும் போது) குறையானவைகளையேச் செய்வர்.
Kural: 640Translation:
The unresolved, though well designed To fulfil an act they have no mind

Explanation:
Those ministers who are destitute of (executive) ability will fail to carry out their projects, although they may have contrived aright

Credit: Thirukural




Write Your Comments or Suggestion...