திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [49] காலமறிதல் (Knowing the fitting Time)
குறள் : 481பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.


விளக்கம்:
காக்கை தன்னைவிட வலிய கோட்டானைப் பகலில் வென்றுவிடும், அதுபோல் பகையை வெல்லக்கருதும் அரசர்க்கும் அதற்கு ஏற்ற காலம் வேண்டும்.
Kural: 481Translation:
By day the crow defeats the owl Kings need right time their foes to quell

Explanation:
A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time
குறள் : 482பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.


விளக்கம்:
காலத்தோடுப் பொருந்துமாறு ஆராய்ந்து நடத்தல் ( நில்லாத இயல்பு உடைய) செல்வத்தை நீங்காமல் நிற்குமாறு கட்டும் கயிறாகும்.
Kural: 482Translation:
Well-ordered seasoned act is cord That fortune binds in bon accord

Explanation:
Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind success (to a king)
குறள் : 483அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அற஧ந்து செயின்.


விளக்கம்:
(செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ.
Kural: 483Translation:
What is hard for him who acts With proper means and time and tacts?

Explanation:
Is there anything difficult for him to do, who acts, with (the right) instruments at the right time ?
குறள் : 484ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்.


விளக்கம்:
(செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற) காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால், உலகமே வேண்டும் எனக் கருதினாலும் கைகூடும்.
Kural: 484Translation:
Choose proper time and act and place Even the world you win with ease

Explanation:
Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he may accomplish it if he acts in the right time, and at the right place
குறள் : 485காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்.


விளக்கம்:
உலகத்தைக் கொள்ளக் கருதிகின்றவர் அதைப்பற்றி எண்ணிக் கலங்காமல் அதற்கு ஏற்ற காலத்தைக் கருதிக்கொண்டு பொறுத்திருப்பர்.
Kural: 485Translation:
Who want to win the world sublime Wait unruffled biding their time

Explanation:
They who thoughtfully consider and wait for the (right) time (for action), may successfully meditate (the conquest of) the world
குறள் : 486ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.


விளக்கம்:
ஊக்கம் மிகுந்தவன் (காலத்தை எதிர்பார்த்து) அடங்கியிருத்தல் போர் செய்யும் ஆட்டுக்கடா தன் பகையைத் தாக்குவதற்க்காகப் பின்னே கால் வாங்குதலைப் போன்றது.
Kural: 486Translation:
By self-restraint stalwarts keep fit Like rams retreating but to butt

Explanation:
The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing back of a fighting-ram in order to butt
குறள் : 487பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.


விளக்கம்:
அறிவுடையவர் ( பகைவர் தீங்கு செய்த) அப்பொழுதே உடனே புறத்தில் சினம் கொள்ளமாட்டார், (வெல்வதற்கு ஏற்ற) காலம் பார்த்து அகத்தில் சினம் கொள்வார்.
Kural: 487Translation:
The wise jut not their vital fire They watch their time with hidden ire

Explanation:
The wise will not immediately and hastily shew out their anger; they will watch their time, and restrain it within
குறள் : 488செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை.


விளக்கம்:
பகைவரைக் கண்டால் பொறுத்துச் செல்லவேண்டும், அப் பகைவர்க்கு முடிவுகாலம் வந்த போது அவருடைய தலை கீழே விழும்.
Kural: 488Translation:
Bear with hostiles when you meet them Fell down their head in fateful time

Explanation:
If one meets his enemy, let him show him all respect, until the time for his destruction is come; when that is come, his head will be easily brought low
குறள் : 489எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்.


விளக்கம்:
கிடைத்தற்கறிய காலம் வந்து வாய்க்குமானால், அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செய்தற்கரியச் செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்.
Kural: 489Translation:
When comes the season ripe and rare Dare and do hard things then and there

Explanation:
If a rare opportunity occurs, while it lasts, let a man do that which is rarely to be accomplished (but for such an opportunity)
குறள் : 490கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.


விளக்கம்:
பொறுத்திருக்கும் காலத்தில் கொக்குப் போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், காலம் வாய்த்த போது அதன் குத்து போல் தவறாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.
Kural: 490Translation:
In waiting time feign peace like stork In fighting time strike like its peck

Explanation:
At the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron; and, let him like it, strike, when there is a favourable opportunity

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...