திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [11] குடியியல் (Miscellaneous)
அதிகாரம்: [100] பண்புடைமை (Courtesy)
குறள் : 991எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.


விளக்கம்:
பண்பு உடையவராக வாழும் நல்வழியை, யாரிடத்திலும் எளிய செவ்வியுடன் இருப்பதால் அடைவது எளிது என்று கூறுவர்.
Kural: 991Translation:
To the polite free of access Easily comes courteousness

Explanation:
If one is easy of access to all, it will be easy for one to obtain the virtue called goodness
குறள் : 992அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.


விளக்கம்:
அன்புடையவராக இருத்தல், உயர்ந்த குடியில் பிறந்த தன்மை அமைந்திருத்தல் ஆகிய இவ் விரண்டும் பண்பு உடையவராக வாழும் நல்வழியாகும்.
Kural: 992Translation:
Humanity and noble birth Develop courtesy and moral worth

Explanation:
Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all
குறள் : 993உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.


விளக்கம்:
உடம்பால் ஒத்திருத்தல் மக்களோடு ஒப்புமை அன்று, பொருந்தத்தக்கப் பண்பால் ஒத்திருத்தலே கொள்ளத்தக்க ஒப்புமையாகும்.
Kural: 993Translation:
Likeness in limbs is not likeness It's likeness in kind courteousness

Explanation:
Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract
குறள் : 994நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.


விளக்கம்:
நீதியையும் நன்மையையும் விரும்பிப் பிறர்க்குப் பயன்பட வாழும் பெரியோரின் நல்லப் பண்பை உலகத்தார் போற்றிக் கொண்டாடுவர்.
Kural: 994Translation:
The world applauds those helpful men Whose actions are just and benign

Explanation:
The world applauds the character of those whose usefulness results from their equity and charity
குறள் : 995நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.


விளக்கம்:
ஒருவனை இகழ்ந்து பேசுதல் விளையாட்டிலும் துன்பம் தருவதாகும், பிறருடைய இயல்பை அறிந்து நடப்பவரிடத்தில் பகைமையிலும் நல்லப் பண்புகள் உள்ளன.
Kural: 995Translation:
The courteous don't even foes detest For contempt offends even in jest

Explanation:
Reproach is painful to one even in sport; those (therefore) who know the nature of others exhibit (pleasing) qualities even when they are hated
குறள் : 996பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.


விளக்கம்:
பண்பு உடையவரிடத்தில் பொருந்தியிருப்பதால் உலகம் உள்ளதாய் இயங்குகின்றது, அஃது இல்லையானால் மண்ணில் புகுந்து அழிந்து போகும்.
Kural: 996Translation:
The world rests with the mannered best Or it crumbles and falls to dust

Explanation:
The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish
குறள் : 997அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.


விளக்கம்:
மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர்.
Kural: 997Translation:
The mannerless though sharp like file Are like wooden blocks indocile

Explanation:
He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file
குறள் : 998நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.


விளக்கம்:
நட்பு கொள்ள முடியாதவராய்த் தீயவைச் செய்கின்றவரிடத்திலும் பண்பு உடையவராய் நடக்க முடியாமை இழிவானதாகும்.
Kural: 998Translation:
Discourtesy is mean indeed E'en to a base unfriendly breed

Explanation:
It is wrong (for the wise) not to exhibit (good) qualities even towards those who bearing no friendship (for them) do only what is hateful
குறள் : 999நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.


விளக்கம்:
பிறரோடு கலந்து பழகி மகிழ முடியாதவர்க்கு, மிகப் பெரிய இந்த உலகம் ஒளியுள்ள பகற் காலத்திலும் இருளில் கிடப்பதாம்.
Kural: 999Translation:
To those bereft of smiling light Even in day the earth is night

Explanation:
To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light
குறள் : 1000பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.


விளக்கம்:
பண்பு இல்லாதவன் பெற்ற பெரிய செல்வம், வைத்த கலத்தின் தீமையால் நல்ல பால் தன் சுவை முதலியன கெட்டாற் போன்றதாகும்.
Kural: 1000Translation:
The wealth heaped by the churlish base Is pure milk soured by impure vase

Explanation:
The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...