திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [39] இறைமாட்சி (The Greatness of a King)
குறள் : 381படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.


விளக்கம்:
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்று கூறப்படும் ஆறு அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள் ஆண் சிங்கம் போனறவன்.
Kural: 381Translation:
People, troops, wealth, forts, council, friends Who owns these six is lion of kings

Explanation:
He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings
குறள் : 382அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.


விளக்கம்:
அஞ்சாமை, ஈகை , அறிவுடைமை, ஊக்கமுடைமை இந்த நான்கு பண்புகளும் குறைவு படாமல் இருத்தலே அரசனுக்கு இயல்பாகும்.
Kural: 382Translation:
Courage, giving, knowledge and zeal Are four failless features royal

Explanation:
Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character
குறள் : 383தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.


விளக்கம்:
காலம் தாழ்த்தாத தன்மை, கல்வியுடைமை, துணிவுடைமை இந்த மூன்று பண்புகளும் நிலத்தை ஆளும் அரசனுக்கு நீங்காமல் இருக்க வேண்டியவை.
Kural: 383Translation:
Alertness, learning bravery Are adjuncts three of monarchy

Explanation:
These three things, viz, vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country
குறள் : 384அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.


விளக்கம்:
ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.
Kural: 384Translation:
A brave noble king refrains from vice Full of virtue and enterprise

Explanation:
He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice
குறள் : 385இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.


விளக்கம்:
பொருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும் வந்த பொருள்களைச் சேர்த்தலும், காத்தலும் காத்தவற்றை வகுத்துச் செலவு செய்தலும் வல்லவன் அரசன்.
Kural: 385Translation:
The able king gets, stores and guards And spends them for people's safeguards

Explanation:
He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it
குறள் : 386காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்


விளக்கம்:
காண்பதற்கு எளியவனாய்க் கடுஞ்சொல் கூறாதவாய் இருந்தால் அந்த மன்னனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டை உலகம் புகழும்.
Kural: 386Translation:
That land prospers where the king is Easy to see, not harsh of words

Explanation:
The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language
குறள் : 387இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.


விளக்கம்:
இனியச் சொற்களுடன் தக்கவர்க்குப் பொருளை உதவிக் காக்க வல்ல அரசனுக்கு இவ்வுலகம் தன் புகழோடு தான் கருதியபடி அமைவதாகும்.
Kural: 387Translation:
The world commends and acts his phrase Who sweetly speaks and gives with grace

Explanation:
The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him
குறள் : 388முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.


விளக்கம்:
நீதி முறை செய்து குடிமக்களைக் காப்பாற்றும் மன்னவன், மக்களுக்கு தலைவன் என்றுக் கருதித் தனியே மதிக்கப்படுவான்.
Kural: 388Translation:
He is the Lord of men who does Sound justice and saves his race

Explanation:
That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).
குறள் : 389செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.


விளக்கம்:
குறைகூறுவோறின் சொற்களைக் செவிகைக்கும் நிலையிலும் பொறுக்கின்ற பண்பும் உடைய அரசனது குடைநிழலில் உலகம் தங்கும்.
Kural: 389Translation:
Under his shelter thrives the world Who bears remarks bitter and bold

Explanation:
The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear
குறள் : 390கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.


விளக்கம்:
கொடை, அருள், செங்கோல்முறை, தளர்ந்த குடிமக்களைக்காத்தல் ஆகிய நான்கும் உடைய அரசன், அரசர்க்கெல்லாம் விளக்குப் போன்றவன்.
Kural: 390Translation:
He is the Light of Kings who has Bounty, justice, care and grace

Explanation:
He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...