திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [44] குற்றங்கடிதல் (The Correction of Faults)
குறள் : 431செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.


விளக்கம்:
செருக்கும் சினமும் காமமும் ஆகிய இந்தக் குற்றங்கள் இல்லாதவனுடைய வாழ்வில் காணும் பெருக்கம் மேம்பாடு உடையதாகும்.
Kural: 431Translation:
Plenty is their prosperity Who're free from wrath pride lust petty

Explanation:
Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust
குறள் : 432இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.


விளக்கம்:
பொருள் கொடாத தன்மையும் மாட்சியில்லாத மானமும், தகுதியற்ற மகிழ்ச்சியும் தலைவனாக இருப்பனுக்கு குற்றங்களாகும்.
Kural: 432Translation:
Mean pride, low pleasure, avarice These add blemishes to a prince

Explanation:
Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king
குறள் : 433தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்.


விளக்கம்:
பழி நாணுகின்ற பெருமக்கள் தினையளவாகிய சிறு குற்றம் நேர்ந்தாலும் அதை பனையளவாகக் கருதிக் (குற்றம் செய்யாமல்) காத்துக் கொள்வர்.
Kural: 433Translation:
Though millet-small their faults might seem Men fearing disgrace, Palm-tall deem

Explanation:
Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree
குறள் : 434குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் த்ரூஉம் பகை.


விளக்கம்:
குற்றமே ஒருவனுக்கு அழிவை உண்டாக்கும் பகையாகும், ஆகையால் குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதே நோக்கமாகக் கொண்டு காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
Kural: 434Translation:
Watch like treasure freedom from fault Our fatal foe is that default

Explanation:
Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy
குறள் : 435வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்.


விளக்கம்:
குற்றம் நேர்வதற்கு முன்னமே வராமல் காத்துக் கொள்ளாதவனுடைய வாழ்க்கை, நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும்.
Kural: 435Translation:
Who fails to guard himself from flaw Loses his life like flame-lit straw

Explanation:
The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire
குறள் : 436தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு?


விளக்கம்:
முன்னே தன் குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி பிறகு பிறருடையக் குற்றத்தை ஆராயவல்லவனானால், தலைவனுக்கு என்ன குற்றமாகும்.
Kural: 436Translation:
What fault can be the king's who cures First his faults, then scans others

Explanation:
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others
குறள் : 437செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்.


விளக்கம்:
செய்யத்தக்க நன்மைகளைச் செய்யாமல் பொருளைச் சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம், உய்யுந் தன்மை இல்லாமல் அழியும்.
Kural: 437Translation:
That miser's wealth shall waste and end Who would not for a good cause spend

Explanation:
The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue
குறள் : 438பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.


விளக்கம்:
பொருளினிடத்தில் பற்றுக் கொள்ளும் உள்ளமாகிய ஈயாத்தன்மை, குற்றம் எதனோடும் சேர்ந்து எண்ணத்தகாத ஒரு தனிக் குற்றமாகும்.
Kural: 438Translation:
The gripping greed of miser's heart Is more than fault the worst apart

Explanation:
Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone - greater than all)
குறள் : 439வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை.


விளக்கம்:
எக்காலத்திலும் தன்னை மிக உயர்வாக எண்ணி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, நன்மை தராத செயலைத்தான் விரும்பவும் கூடாது.
Kural: 439Translation:
Never boast yourself in any mood Nor do a deed that does no good

Explanation:
Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things
குறள் : 440காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.


விளக்கம்:
தன் விருப்பம் பிறர்க்கு தெரியாதபடி விருப்பமான வற்றை நுகர வல்லவனானால், பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் போகும்.
Kural: 440Translation:
All designs of the foes shall fail If one his wishes guards in veil

Explanation:
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...