திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [12] நடுவு நிலைமை (Impartiality)
குறள் : 111தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.


விளக்கம்:
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.
Kural: 111Translation:
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

Explanation:
That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue
குறள் : 112செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.


விளக்கம்:
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.
Kural: 112Translation:
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

Explanation:
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity
குறள் : 113நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்.


விளக்கம்:
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.
Kural: 113Translation:
Though profitable, turn away From unjust gains without delay

Explanation:
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity
குறள் : 114தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.


விளக்கம்:
நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.
Kural: 114Translation:
The worthy and the unworthy Are seen in their posterity

Explanation:
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings
குறள் : 115கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.


விளக்கம்:
கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.
Kural: 115Translation:
Loss and gain by cause arise; Equal mind adorns the wise

Explanation:
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both)
குறள் : 116கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.


விளக்கம்:
தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.
Kural: 116Translation:
Of perdition let him be sure Who leaves justice to sinful lure

Explanation:
Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, "I shall perish."
குறள் : 117கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.


விளக்கம்:
நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.
Kural: 117Translation:
The just reduced to poverty Is not held down by equity

Explanation:
The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity
குறள் : 118சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.


விளக்கம்:
முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.
Kural: 118Translation:
Like balance holding equal scales A well poised mind is jewel of the wise

Explanation:
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise
குறள் : 119சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.


விளக்கம்:
உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.
Kural: 119Translation:
Justice is upright, unbending And free from crooked word-twisting

Explanation:
Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind
குறள் : 120வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்.


விளக்கம்:
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.
Kural: 120Translation:
A trader's trade prospers fairly When his dealings are neighbourly

Explanation:
The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...