திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [1] பாயிரவியல் (Prologue)
அதிகாரம்: [1] கடவுள் வாழ்த்து (The Praise of God)
குறள் : 1அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.


விளக்கம்:
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.
Kural: 1Translation:
'A' leads letters; the Ancient Lord Leads and lords the entire world

Explanation:
As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world
குறள் : 2கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.


விளக்கம்:
தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?
Kural: 2Translation:
That lore is vain which does not fall At His good feet who knoweth all

Explanation:
What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge ?
குறள் : 3மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.


விளக்கம்:
அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்
Kural: 3Translation:
Long they live on earth who gain The feet of God in florid brain

Explanation:
They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds
குறள் : 4வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.


விளக்கம்:
விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை
Kural: 4Translation:
Who hold His feet who likes nor loathes Are free from woes of human births

Explanation:
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come
குறள் : 5இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.


விளக்கம்:
கடவுளின் உண்மைப் புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை
Kural: 5Translation:
God's praise who tell, are free from right And wrong, the twins of dreaming night

Explanation:
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God
குறள் : 6பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.


விளக்கம்:
ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் வேட்கைகளை அவித்த இறைவனுடைய பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர், நிலை பெற்ற நல்வாழ்க்கை வாழ்வர்
Kural: 6Translation:
They prosper long who walk His way Who has the senses signed away

Explanation:
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses
குறள் : 7தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.


விளக்கம்:
தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது
Kural: 7Translation:
His feet, whose likeness none can find, Alone can ease the anxious mind

Explanation:
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable
குறள் : 8அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.


விளக்கம்:
அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர் பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களைக் கடக்க முடியாது
Kural: 8Translation:
Who swims the sea of vice is he Who clasps the feet of Virtue's sea

Explanation:
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue
குறள் : 9கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.


விளக்கம்:
கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம்
Kural: 9Translation:
Like senses stale that head is vain Which bows not to Eight-Virtued Divine

Explanation:
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation
குறள் : 10பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.


விளக்கம்:
இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது
Kural: 10Translation:
The sea of births they alone swim Who clench His feet and cleave to Him

Explanation:
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...