திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [119] பசப்புறு பருவரல் (The Pallid Hue)
குறள் : 1181நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.


விளக்கம்:
விரும்பிய காதலர்க்கு அன்று பிரிவை உடன்பட்டேன்; பிரிந்தபின் பசலை உற்ற என் தன்மையை வேறு யார்க்குச் சென்று சொல்வேன்?
Kural: 1181Translation:
My lover's parting, I allowed Whom to complain my hue pallid?

Explanation:
I who (then) consented to the absence of my loving lord, to whom can I (now) relate the fact of my having turned sallow
குறள் : 1182அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.


விளக்கம்:
அந்தக் காதலர் உண்டாக்கினார் என்னும் பெருமிதத்தோடு இந்தப் பசலை நிறம் என்னுடைய மேனிமேல் ஏறி ஊர்ந்து பரவி வருகிறது.
Kural: 1182Translation:
Claiming it is begot through him Pallor creeps and rides over my frame

Explanation:
Sallowness, as if proud of having been caused by him, would now ride on my person
குறள் : 1183சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.


விளக்கம்:
காம நோயையும் பசலை நிறத்தையும் எனக்குக் கைம்மாறாக ‌‌கொடுத்து விட்டு, என் சாயலையும் நாணத்தையும் அவர் என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டார்.
Kural: 1183Translation:
He seized my beauty and modesty Leaving pangs and Pallor to me

Explanation:
He has taken (away) my beauty and modesty, and given me instead disease and sallowness
குறள் : 1184உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.


விளக்கம்:
யான் அவருடைய நல்லியல்புகளை நினைக்கின்றேன்; யான் உரைப்பதும் அவற்றையே; அவ்வாறிருந்தும் பசலை வந்தது வஞ்சனையோ? வேறு வகையோ?
Kural: 1184Translation:
He is my thought, his praise my theme Yet this pallor steals over my frame

Explanation:
I think (of him); and what I speak about is but his excellence; still is there sallowness; and this is deceitful
குறள் : 1185உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது.


விளக்கம்:
அதோ பார்! எம்முடைய காதலர் பிரிந்து செல்கின்றார்; இதோ பார்! என்னுடைய மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கிறது.
Kural: 1185Translation:
My lover departed me there And pallor usurped my body here

Explanation:
Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?
குறள் : 1186விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.


விளக்கம்:
விளக்கினுடைய மறைவைப் பார்த்துக் காத்திருக்கின்ற இருளைப் போலவே, தலைவனுடைய தழுவுதலின் ‌சோர்வைப் பார்த்துக் காத்திருக்கினறது.
Kural: 1186Translation:
Just as darkness waits for light-off Pallor looks for lover's arms-off

Explanation:
Just as darkness waits for the failing light; so does sallowness wait for the laxity of my husband's intercourse
குறள் : 1187புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.


விளக்கம்:
தலைவனைத் தழுவிக் கிடந்தேன்; பக்கத்தே சிறிது அகன்றேன்; அவ்வளவிலேயே பசலை நிறம் அள்ளிக் கொள்வதுபோல் வந்து பரவி விட்டதே!
Kural: 1187Translation:
From his embrace I turned a nonce This pallor swallowed me at once

Explanation:
I who was in close embrace just turned aside and the moment I did so, sallowness came on me like something to be seized on
குறள் : 1188பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.


விளக்கம்:
இவள் பிரிவால் வருத்திப் பசலை நிறம் அடைந்தாள் என்ற பழி சொல்வதே அல்லாமல், இவளைக் காதலர் விட்டுப் பிரிந்தார் என்று சொல்பவர் இல்லையே!
Kural: 1188Translation:
On my pallor they cast a slur But none says \"lo he parted her\"

Explanation:
Besides those who say "she has turned sallow" there are none who say "he has forsaken her"
குறள் : 1189பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.


விளக்கம்:
பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் நல்ல நிலையுடையவர் ஆவார் என்றால், என்னுடைய மேனி உள்ளபடி பசலை நிறம் அடைவதாக.
Kural: 1189Translation:
Let all my body become pale If he who took my leave fares well

Explanation:
If he is clear of guilt who has conciliated me (to his departure) let my body suffer its due and turn sallow
குறள் : 1190பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்.


விளக்கம்:
பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் பிரிந்து வருத்துதலைப் பிறர் தூற்றாமல் இருப்பாரானால், யான் பசலை உற்றதாக பெயர் எடுத்தல் நல்லதே.
Kural: 1190Translation:
Let people call me all pallid But my lover let them not deride

Explanation:
It would be good to be said of me that I have turned sallow, if friends do not reproach with unkindness him who pleased me (then)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...