திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [12] களவியல் (The Pre-marital love)
அதிகாரம்: [113] காதற் சிறப்புரைத்தல் (Declaration of Love"s special Excellence)
குறள் : 1121பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.


விளக்கம்:
மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.
Kural: 1121Translation:
Like milk and honey the dew is sweet From her white teeth whose word is soft

Explanation:
The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey
குறள் : 1122உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.


விளக்கம்:
இம் மடந்தையோடு எம்மிடையே உள்ள நட்பு முறைகள், உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள தொடர்புகள், எத்தன்மையானவையோ அத்தன்மையானவை.
Kural: 1122Translation:
Love between me and this lady Is like bond between soul and body

Explanation:
The love between me and this damsel is like the union of body and soul
குறள் : 1123கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.


விளக்கம்:
என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே நீ போய் விடு, யாம் விரும்புகின்ற இவளுக்கு என் கண்ணில் இருக்க இடம் இல்லையே.
Kural: 1123Translation:
Depart image in my pupil Giving room to my fair-browed belle!

Explanation:
O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved
குறள் : 1124வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.


விளக்கம்:
ஆராய்ந்து அணிகலன்களை அணிந்த இவள் கூடும் போது உயிர்க்கு வாழ்வு போன்றவள், பிரியும் போது உயிர்க்கு சாவு போன்றவள்.
Kural: 1124Translation:
Life with my jewel is existence Death it is her severance

Explanation:
My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me
குறள் : 1125உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.


விளக்கம்:
போர் செய்யும் பண்புகளை உடைய இவளுடைய பண்புகளை யான் மறந்தால் பிறகு நினைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு போதும் மறந்ததில்லையே.
Kural: 1125Translation:
Can I forget? I recall always The charms of her bright battling eyes

Explanation:
If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her (Thus says he to her maid)
குறள் : 1126கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்.


விளக்கம்:
எம் காதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து போக மாட்டார், கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் அதனால் வருந்த மாட்டார், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்.
Kural: 1126Translation:
So subtle is my lover's form Ever in my eyes winking, no harm

Explanation:
My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal
குறள் : 1127கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.


விளக்கம்:
எம் காதலர் கண்ணினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் மை எழுதினால் அவர் மறைவதை எண்ணிக் கண்ணுக்கு மையும் எழுதமாட்டோம்.
Kural: 1127Translation:
My lover in my eyes abides I paint them not lest he hides

Explanation:
As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself
குறள் : 1128நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.


விளக்கம்:
எம் காதலர் நெஞ்சினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் சூடான பொருளை உண்டால் அவர் வெப்பமுறுதலை எண்ணிச் சூடான பொருளை உண்ண அஞ்சு கின்றோம்.
Kural: 1128Translation:
My lover abides in my heart I fear hot food lest he feels hot

Explanation:
As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him
குறள் : 1129இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னும் இவ் வூர்.


விளக்கம்:
கண் இமைத்தால் காதலர் மறைந்து போதலை அறிகின்றேன், அவ்வளவிற்கே இந்த ஊரார் அவரை அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.
Kural: 1129Translation:
My eyes wink not lest he should hide And him as cruel the townsmen chide

Explanation:
I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving
குறள் : 1130உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும் இவ் வூர்.


விளக்கம்:
காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.
Kural: 1130Translation:
He abides happy in my heart But people mistake he is apart

Explanation:
My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...