திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [120] தனிப்படர் மிகுதி (The Solitary Anguish)
குறள் : 1191தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.


விளக்கம்:
தாம் விரும்பும் காதலர் தம்மை விரும்புகின்ற பேறு பெற்றவர், காதல் வாழ்க்கையின் பயனாகிய விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவரே ஆவார்.
Kural: 1191Translation:
Stoneless fruit of love they have Who are beloved by those they love

Explanation:
The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?
குறள் : 1192வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அள஧ க்கும் அளி.


விளக்கம்:
தம்மை விரும்புகின்றவர்க்குக் காதலர் அளிக்கும் அன்பு, உயிர் வாழ்கினறவர்க்கு மேகம் மழை பெய்து காப்பாற்றுதலைப் போன்றது.
Kural: 1192Translation:
The lover-and-beloved's self-givings Are like rains to living beings

Explanation:
The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it
குறள் : 1193வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.


விளக்கம்:
காதலரால் விரும்பப்படுகின்றவர்க்கும் ( பிரிவுத் துன்பம் இருந்தாலும்) மீண்டும் வந்தபின் வாழ்வோம் என்று இருக்கும் செருக்குத் தகும்.
Kural: 1193Translation:
The pride of living is for those Whose love is returned by love so close

Explanation:
The pride that says "we shall live" suits only those who are loved by their beloved (husbands)
குறள் : 1194வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.


விளக்கம்:
தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.
Kural: 1194Translation:
Whose love is void of love in turn Are luckless with all esteems they earn

Explanation:
Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved
குறள் : 1195நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.


விளக்கம்:
நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?
Kural: 1195Translation:
What can our lover do us now If he does not requite our love?

Explanation:
He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?
குறள் : 1196ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.


விளக்கம்:
காதல் ஒரு பக்கமாக இருத்தல் துன்பமானது; காவடியின் பாரம் போல் இருபக்கமாகவும் ஒத்திருப்பது இன்பமானதாகும்.
Kural: 1196Translation:
One sided pains; love in both souls Poises well like shoulder poles

Explanation:
Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both
குறள் : 1197பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.


விளக்கம்:
( காதலர் இருவரிடத்திலும் ஒத்திருக்காமல்) ஒருவரிடத்தில் மட்டும் காமன் நின்று இயங்குவதால், என்னுடைய துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறியானோ?
Kural: 1197Translation:
This cupid aims at me alone; Knows he not my pallor and pain?

Explanation:
Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?
குறள் : 1198வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.


விளக்கம்:
தான் விரும்பும் காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் உலகத்தில் ( பிரிவுத் துன்பத்தைப் பொறுத்து) வாழ்கின்றவரைப் போல் வன்கண்மை உடையவர் இல்லை.
Kural: 1198Translation:
None is so firm as she who loves Without kind words from whom she dotes

Explanation:
There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved
குறள் : 1199நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.


விளக்கம்:
யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டு வந்து அன்பு செய்யமாட்டார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைக் ‌கேட்பதும் என் செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.
Kural: 1199Translation:
The lover accords not my desires And yet his words sweeten my ears

Explanation:
Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears
குறள் : 1200உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.


விளக்கம்:
நெஞ்சமே! நீ வாழி! அன்பு இல்லாதவரிடம் உன் மிகுந்த துன்பத்தைச் சொல்கின்றாய்! அதை விட எளிதாகக் கடலைத் தூர்ப்பாயாக.
Kural: 1200Translation:
You tell your grief to listless he Bless my heart! rather fill up sea!

Explanation:
Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...