திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [130] நெஞ்சொடு புலத்தல் (Expostulation with Oneself)
குறள் : 1291அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது.


விளக்கம்:
நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சம் ( நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதலைக் கண்டும் நீ எமக்குத் துணையாகாதது ஏன்?
Kural: 1291Translation:
You see, his heart is his alone; Why not my heart be all my own?

Explanation:
O my soul! although you have seen how his soul stands by him, how is it you do not stand by me?
குறள் : 1292உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.


விளக்கம்:
என் நெஞசே! நம்மேல் அன்பு கொள்ளாத காதலரைக் கண்டபோதும், அவர் வெறுக்கமாட்டார் என்று எண்ணி அவரிடம் செல்கின்றாயே!
Kural: 1292Translation:
O heart, you see how he slights me Yet you clasp him as if friendly

Explanation:
O my soul! although you have known him who does not love me, still do you go to him, saying "he will not be displeased."
குறள் : 1293கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.


விளக்கம்:
நெஞ்சே! நீ உன் விருப்பத்தின்படியே அவர் பின் செல்வதற்குக் காரணம், துன்பத்தால் அழிந்தவர்‌க்கு நண்பர் இல்லை என்னும் எண்ண‌மோ?
Kural: 1293Translation:
You follow him at will Is it \"The fallen have no friends\" my heart?

Explanation:
O my soul! do you follow him at pleasure under the belief that the ruined have no friends?
குறள் : 1294இனிஅன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.


விளக்கம்:
நெஞ்‌சே! நீ ஊடலைச் செய்து அதன் பயனை நுகர மாட்டாய்; இனிமேல் அத்தகையவற்றைப் பற்றி உன்னோடு கலந்து எண்ணப் போகின்றவர் யார்?
Kural: 1294Translation:
You won't sulk first and then submit Who will then consult you, my heart?

Explanation:
O my soul! you would not first seem sulky and then enjoy (him); who then would in future consult you about such things?
குறள் : 1295பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.


விளக்கம்:
( காதலரைப் பெறாதபோது) பெறாமைக்கு அஞ்சும்; பெற்றால் பிரிவை நினைத்து அஞ்சும்; ( இவ்வாறாக) என் நெஞ்சம் தீராத துன்பம் உடையதாகின்றது.
Kural: 1295Translation:
Frets to gain and fears loss in gain O my heart suffers ceaseless pain

Explanation:
My soul fears when it is without him; it also fears when it is with him; it is subject to incessant sorrow
குறள் : 1296தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு.


விளக்கம்:
காதலரைப் பிரிந்து தனியே இருந்து அவருடைய தவறுகளை நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போல் துன்பம் செய்வதாக இருந்தது.
Kural: 1296Translation:
My itching mind eats me anon As I muse on him all alone

Explanation:
My mind has been (here) in order to eat me up (as it were) whenever I think of him in my solitude
குறள் : 1297நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.


விளக்கம்:
காதலனை மறக்க முடியாத என்னுடைய சிறப்பில்லாத மட நெஞ்சினோடு சேர்ந்து, மறக்கத் தகாததாகிய நாணத்தையும் மறந்து விடடேன்.
Kural: 1297Translation:
I forget shame but not his thought In mean foolish mind I'm caught

Explanation:
I have even forgotten my modesty, having been caught in my foolish mind which is not dignified enough to forget him
குறள் : 1298எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.


விளக்கம்:
உயரின் மேல் காதல் கொண்ட என் நெஞ்சம், பிரிந்த காதலரை இகழ்ந்தால் இழிவாகும் என்று எண்ணி அவருடைய உயர்ந்த பண்புகளையே நினைக்கின்றது.
Kural: 1298Translation:
My heart living in love of him Hails his glory ignoring blame

Explanation:
My soul which clings to life thinks only of his (own) gain in the belief that it would be disgraceful for it to despise him
குறள் : 1299துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சந் துணையல் வழி.


விளக்கம்:
ஒருவர்க்குத் துன்பம் வந்தபோது, தாம் உரிமையாகப் பெற்றுள்ள நெஞ்சமே துணையாகா விட்டால், வேறு யார் துணையாவார்?
Kural: 1299Translation:
Who support a man in grief If lover's heart denies relief?

Explanation:
Who would help me out of one's distress, when one's own soul refuses help to one?
குறள் : 1300தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி.


விளக்கம்:
ஒருவர்க்கு தாம் உரிமையாகப் பெற்ற நெஞ்சமே உறவாகாதபோது அயலார் உறவில்லாதவராக இருப்பது எளிதேயாகும்.
Kural: 1300Translation:
Why wonder if strangers disown When one's own heart is not his own?

Explanation:
It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one's own soul acts like a stranger

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...