திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [6] அமைச்சியல் (Minister of State)
அதிகாரம்: [67] வினைத்திட்பம் (Power in Action)
குறள் : 661வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.


விளக்கம்:
ஒரு தொழிலின் திட்பம் என்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுடைய மனதின் திட்பமே (உறுதியே) ஆகும், மற்றவை எல்லாம் வேறானவை.
Kural: 661Translation:
A powerful mind does powerful act And all the rest are imperfect

Explanation:
Firmness in action is (simply) one's firmness of mind; all other (abilities) are not of this nature
குறள் : 662ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.


விளக்கம்:
இடையூறு வருவதற்கு முன்பே நீக்குதல், வந்த பின் தளராமை ஆகிய இந்த இரண்டினது வழியே வினைத்திட்பம் பற்றி ஆராய்ந்தவரின் கொள்கையாம்.
Kural: 662Translation:
Shun failing fuss; fail not purpose These two are maxims of the wise

Explanation:
Not to perform a ruinous act, and not to be discouraged by the ruinous termination of an act, are the two maxims which, the wise say, from the principles of those who have investigated the subject
குறள் : 663கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.


விளக்கம்:
செய்யும் செயலை முடிவில் வெளிப்படும் படியாக செய்யும் தகுதியே ஆண்மையாகும், இடையில் வெளிபட்டால் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
Kural: 663Translation:
The strong achieve and then display Woe unto work displayed midway

Explanation:
So to perform an act as to publish it (only) at its termination is (true) manliness; for to announce it beforehand, will cause irremediable sorrow
குறள் : 664சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.


விளக்கம்:
இச் செயலை இவ்வாறு செய்து முடிக்கலாம் என்று சொல்லுதல் எவர்க்கும் எளியனவாம், சொல்லிய படி செய்து முடித்தல் அரியனவாம்.
Kural: 664Translation:
Easy it is to tell a fact But hard it is to know and act

Explanation:
To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do according to what has been said
குறள் : 665வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.


விளக்கம்:
செயல் திறனால் பெருமைபெற்று உயர்ந்தவரின் வினைத் திட்பமானது நாட்டை ஆளும் அரசனிடத்திலும் எட்டி மதிக்கப்பட்டு விளங்கும்.
Kural: 665Translation:
Dynamic deeds of a doughty soul Shall win the praise of king and all

Explanation:
The firmness in action of those who have become great by the excellence (of their counsel) will, by attaining its fulfilment in the person of the king, be esteemed (by all).
குறள் : 666எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.


விளக்கம்:
எண்ணியவர் (எண்ணியபடியே செயல் ஆற்றுவதில்) உறுதியுடையவராக இருக்கப்பெற்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவர்.
Kural: 666Translation:
The will-to-do achieves the deed When mind that wills is strong indeed

Explanation:
If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what they have desired even as they have desired it
குறள் : 667உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.


விளக்கம்:
உருளும் பெரிய தேர்க்கு அச்சில் இருந்து தாங்கும் சிறிய ஆணிப் போன்றவர்கள் உலகத்தில் உள்ளனர், அவர்களுடைய உருவின் சிறுமையைக்கண்டு இகழக் கூடாது.
Kural: 667Translation:
Scorn not the form: for men there are Like linchpin of big rolling car

Explanation:
Let none be despised for (their) size; (for) the world has those who resemble the linch-pin of the big rolling car
குறள் : 668கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்.


விளக்கம்:
மனம் தளராமல் ஆராய்ந்து துணிந்து ஏற்றத் தொழிலைச் சோர்வு கொள்ளாமல் காலந் தாழ்த்தாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.
Kural: 668Translation:
Waver not; do wakefully The deed resolved purposefully

Explanation:
An act that has been firmly resolved on must be as firmly carried out without delay
குறள் : 669துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை.


விளக்கம்:
(முடிவில்) இன்பம் கொடுக்கும் தொழிலைச் செய்யும் போது துன்பம் மிக வந்த போதிலும் துணிவு மேற்கொண்டு செய்து முடிக்க வேண்டும்.
Kural: 669Translation:
Do with firm will though pains beset The deed that brings delight at last

Explanation:
Though it should cause increasing sorrow (at the outset), do with firmness the act that yield bliss (in the end)
குறள் : 670எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.


விளக்கம்:
வேறு எத்தகைய உறுதி உடையவராக இருந்தாலும், செய்யும் தொழிலில் உறுதி இல்லாதவரை உலகம் விரும்பிப் போற்றாது.
Kural: 670Translation:
The world merits no other strength But strength of will-to-do at length

Explanation:
The great will not esteem those who esteem not firmness of action, whatever other abilities the latter may possess

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...