திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [128] குறிப்பறிவுறுத்தல் (The Reading of the Signs)
குறள் : 1271கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.


விளக்கம்:
நீ சொல்லாமல் மறைத்தாலும் நிற்காமல் உன்னைக் கடந்து உன்னுடைய கண்கள் எனக்குச் சொல்லக் கூடிய செய்தி ஒன்று இருக்கிறது.
Kural: 1271Translation:
You hide; but your painted eyes Restraint off, report your surmise

Explanation:
Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something
குறள் : 1272கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.


விளக்கம்:
கண் நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் உடைய என் காதலிக்குப் பெண்மைத்தன்மை நிறைந்து விளங்கும் இயல்பு மிகுதியாக உள்ளது.
Kural: 1272Translation:
With seemly grace and stem-like arms The simple she has ample charms

Explanation:
Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo
குறள் : 1273மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.


விளக்கம்:
( கோத்த) மணியினுள் விளங்கும் நூலைப் போல் என் காதலியின் அழகினுள் விளங்குவதான குறிப்பு ஒன்று இருக்கின்றது.
Kural: 1273Translation:
Something shines through her jewelled charm Like thread shining through wreathed gem

Explanation:
There is something that is implied in the beauty of this woman, like the thread that is visible in a garland of gems
குறள் : 1274முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.


விளக்கம்:
அரும்பு தோன்றும்போது அடங்கியிருக்கும் மணத்தைப் போல், காதலியின் புன்முறுவலின் தோற்றத்தில் அடங்கி இருக்கும் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது.
Kural: 1274Translation:
Like scent in bud secrets conceal In the bosom of her half smile

Explanation:
There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud
குறள் : 1275செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.


விளக்கம்:
காதலி என்னை நோக்கி செய்து விட்டுச் சென்ற கள்ளமான குறிப்பு, என் மிக்க துயரத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடையதாக இருக்கின்றது.
Kural: 1275Translation:
The close-bangled belle's hidden thought Has a cure for my troubled heart She to Her Maid

Explanation:
The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow
குறள் : 1276பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.


விளக்கம்:
பெரிதும் அன்பு செய்து விரும்புமாறு கூடுதல், அரிதாகிய பிரிவைச் செய்து பிறகு அன்பில்லாமல்கைவிட எண்ணுகின்ற குறிப்பை உடையதாகும்.
Kural: 1276Translation:
His over-kind close embrace sooths; But makes me feel, loveless, he parts

Explanation:
The embrace that fills me with comfort and gladness is capable of enduring (my former) sorrow and meditating on his want of love
குறள் : 1277தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.


விளக்கம்:
குளிர்ந்த துறையை உடைய காதலன் பிரிந்த பிரிவை நம்மை விட முன்னம‌ே நம்முடைய வளையல்கள் உணர்ந்து கழன்று விட்டனவே!
Kural: 1277Translation:
Quick, my bracelets read before The mind of my lord of cool shore

Explanation:
My bracelets have understood before me the (mental) separation of him who rules the cool seashore
குறள் : 1278நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.


விளக்கம்:
எம்முடைய காதலர் நேற்றுதான் பிரிந்து சென்றார்; யாமும் மேனி பசலை நிறம் அடைந்து ஏழு நாட்கள் ஆய்விட்ட நிலையில் இருக்கின்றோம்.
Kural: 1278Translation:
My lover parted but yesterday; With sallowness it is seventh day The Maid Tells Him

Explanation:
It was but yesterday my lover departed (from me); and it is seven days since my complexion turned sallow
குறள் : 1279தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது.


விளக்கம்:
தன்னுடைய வளையல்களை நோக்கி, மெல்லிய தோள்களையும் நோக்கித் தன்னுடைய அடிகளையும் நோக்கி அவள் செய்த குறிப்பு உடன்போக்காகிய அதுவேயாகும்.
Kural: 1279Translation:
She views her armlets, her tender arms And then her feet; these are her norms

Explanation:
She looked at her bracelets, her tender shoulders, and her feet; this was what she did there (significantly)
குறள் : 1280பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.


விளக்கம்:
கண்ணினால் காமநோயைத் தெரிவித்துப் பிரியாமல் இருக்குமாறு இரத்தல், பெண் தன்மைக்கு மேலும் பெண் தன்மை உடையது என்று கூறுவர்.
Kural: 1280Translation:
To express love-pangs by eyes and pray Is womanhood's womanly way

Explanation:
To express their love-sickness by their eyes and resort to begging bespeaks more than ordinary female excellence

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...