திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [11] குடியியல் (Miscellaneous)
அதிகாரம்: [96] குடிமை (Nobility)
குறள் : 951இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.


விளக்கம்:
நடுவு நிமையும் நாணமும் உயர்குடியில் பிறந்தவனிடத்தில் அல்லாமல் மற்றவரிடத்தில் இயல்பாக ஒருசேர அமைவதில்லை.
Kural: 951Translation:
Right-sense and bashfulness adorn By nature only the noble-born

Explanation:
Consistency (of thought, word and deed) and fear (of sin) are conjointly natural only to the high-born
குறள் : 952ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.


விளக்கம்:
உயர் குடியில் பிறந்தவர் ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணமும் ஆகிய இம் மூன்றிலிருந்தும் வழுவாமல் இயல்பாகவே நன்னெறியில் வாழ்வர்.
Kural: 952Translation:
The noble-born lack not these three: Good conduct, truth and modesty

Explanation:
The high-born will never deviate from these three; good manners, truthfulness and modesty
குறள் : 953நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.


விளக்கம்:
உண்மையான உயர்குடியில் பிறந்தவர்க்கு முகமலர்ச்சி, ஈகை, இனிய சொல், பிறரை இகழ்ந்து கூறாமை ஆகிய நான்கும் நல்லப் பண்புகள் என்பர்.
Kural: 953Translation:
Smile, gift, sweet words and courtesy These four mark true nobility

Explanation:
A cheerful countenance, liberality, pleasant words, and an unreviling disposition, these four are said to be the proper qualities of the truly high-born
குறள் : 954அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர்.


விளக்கம்:
பல கோடிப் பொருளைப் பெறுவதாக இருந்தாலும் உயர்குடியில் பிறந்தவர் தம் குடியின் சிறப்புக் குன்றுவதற்கு காரணமான குற்றங்களைச் செய்வதில்லை.
Kural: 954Translation:
Even for crores, the noble mood Cannot bend to degrading deed

Explanation:
Though blessed with immense wealth, the noble will never do anything unbecoming
குறள் : 955வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.


விளக்கம்:
தாம் பிறர்க்குக் கொடுத்துதவும் வன்மை வறுமையால் சுருங்கிய போதிலும், பழம் பெருமை உடைய குடியில் பிறந்தவர் தம் பண்பிலிருந்து நீங்குவதில்லை.
Kural: 955Translation:
The means of gift may dwindle; yet Ancient homes guard their noble trait

Explanation:
Though their means fall off, those born in ancient families, will not lose their character (for liberality)
குறள் : 956சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும் என் பார்.


விளக்கம்:
மாசற்ற குடிப் பண்புடன் வாழ்வோம் என்று கருதி வாழ்வோர், வஞ்சனைக் கொண்டு தகுதியில்லாதவற்றைக் செய்யமாட்டார்.
Kural: 956Translation:
Who guard their family prestige pure Stoop not to acts of cunning lure

Explanation:
Those who seek to preserve the irreproachable honour of their families will not viciously do what is detrimental thereto
குறள் : 957குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மத஧க்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.


விளக்கம்:
உயர் குடியில் பிறந்தவரிடத்தில் உண்டாகும் குற்றம், ஆகாயத்தில் திங்களிடம் காணப்படும் களங்கம்போல் பலரறியத் தோன்றும்.
Kural: 957Translation:
The faults of nobly-born are seen Like on the sky the spots of moon

Explanation:
As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky
குறள் : 958நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.


விளக்கம்:
ஒருவனுடைய நல்லப் பண்புகளுக்கிடையில் அன்பற்றத் தன்மைக் காணப்பட்டால், அவனை அவனுடைய குடிப் பிறப்பு பற்றி ஐயப்பட நேரும்.
Kural: 958Translation:
If manners of the good are rude People deem their pedigree crude

Explanation:
If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question
குறள் : 959நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.


விளக்கம்:
இன்ன நிலத்தில் இருந்து முளைத்தது என்பதை முளை காட்டும், அதுபோல் குடியிற் பிறந்தவரின் வாய்ச் சொல் அவருடைய குடிப்பிறப்பைக் காட்டும்.
Kural: 959Translation:
Soil's nature is seen in sprout The worth of birth from words flow out

Explanation:
As the sprout indicates the nature of the soil, (so) the speech of the noble indicates (that of one's birth)
குறள் : 960நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு நன்மை வேண்டுமானால் நாணம் உடையவனாக வேண்டும், குடியின் உயர்வு வேண்டுமானால் எல்லோரிடத்தும் பணிவு வேண்டும்.
Kural: 960Translation:
All gain good name by modesty Nobility by humility

Explanation:
He who desires a good name must desire modesty; and he who desires (the continuance of) a family greatness must be submissive to all

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...