திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [47] தெரிந்து செயல்வகை (Acting after due Consideration)
குறள் : 461அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.


விளக்கம்:
(ஒரு செயலைத் தொடங்குமுன்) அதனால் அழிவதையும் அழிந்த பின் ஆவதையும், பின்பு உண்டாகும் ஊதியத்தையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.
Kural: 461Translation:
Weigh well output the loss and gain And proper action ascertain

Explanation:
Let a man reflect on what will be lost, what will be acquired and (from these) what will be his ultimate gain, and (then, let him) act
குறள் : 462தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்


விளக்கம்:
ஆராய்ந்து சேர்ந்த இனத்துடன் (செயலைப்பற்றி) நன்றாகத் தேர்ந்து, தாமும் எண்ணிப்பார்த்துச் செய்கின்றவர்க்கு அறிய பொருள் ஒன்றும் இல்லை.
Kural: 462Translation:
Nothing is hard for him who acts With worthy counsels weighing facts

Explanation:
There is nothing too difficult to (be attained by) those who, before they act, reflect well themselves, and thoroughly consider (the matter) with chosen friends
குறள் : 463ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்.


விளக்கம்:
பின் விளையும் ஊதியத்தைக் கருதி இப்போது கையில் உள்ள முதலை இழந்து விடக் காரணமாச் செயலை அறிவுடையோர் மேற்க்கொள்ள மாட்டார்.
Kural: 463Translation:
The wise risk not their capital In doubtful gains and lose their all

Explanation:
Wise men will not, in the hopes of profit, undertake works that will consume their principal
குறள் : 464தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.


விளக்கம்:
இழிவு தருவதாகியக் குற்றத்திற்கு அஞ்சுகின்றவர் (இன்ன ஊதியம் பயிக்கும் என்னும்) தெளிவு இல்லாத செயலைத் தொடங்கமாட்டார்.
Kural: 464Translation:
They who scornful reproach fear Commence no work not made clear

Explanation:
Those who fear reproach will not commence anything which has not been (thoroughly considered) and made clear to them
குறள் : 465வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.


விளக்கம்:
செயலின் வகைகளை எல்லாம் முற்ற எண்ணாமல் செய்யத்தொடங்குதல், பகைவரை வளரும் பாத்தியில் நிலைபெறச் செய்வதொரு வழியாகும்.
Kural: 465Translation:
Who marches without plans and ways His field is sure to foster foes

Explanation:
One way to promote the prosperity of an enemy, is (for a king) to set out (to war) without having thoroughly weighed his ability (to cope with its chances)
குறள் : 466செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்.


விளக்கம்:
ஒருவன் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதனால் கெடுவான், செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விடுவதனாலும் கெடுவான்.
Kural: 466Translation:
Doing unfit action ruins Failing fit-act also ruins

Explanation:
He will perish who does not what is not fit to do; and he also will perish who does not do what it is fit to
குறள் : 467எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.


விளக்கம்:
(செய்யத் தகுந்த) செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும், துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.
Kural: 467Translation:
Think and dare a proper deed Dare and think is bad in need

Explanation:
Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say "We will consider," is folly
குறள் : 468ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.


விளக்கம்:
தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.
Kural: 468Translation:
Toil without a plan ahead Is doomed to fall though supported

Explanation:
The work, which is not done by suitable methods, will fail though many stand to uphold it
குறள் : 469நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.


விளக்கம்:
அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும்.
Kural: 469Translation:
Attune the deeds to habitude Or ev'n good leads to evil feud

Explanation:
There are failures even in acting well, when it is done without knowing the various dispositions of men
குறள் : 470எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.


விளக்கம்:
தம் நிலையோடு பொருந்தாதவற்றை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, ஆகையால் உலகம் இகழ்ந்து தள்ளாத செயல்களை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.
Kural: 470Translation:
Do deeds above reproachfulness The world refutes uncomely mess

Explanation:
Let a man reflect, and do things which bring no reproach; the world will not approve, with him, of things which do not become of his position to adopt

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...