திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [63] இடுக்கண் அழியாமை (Hopefulness in Trouble)
குறள் : 621இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்.


விளக்கம்:
துன்பம் வரும்போது (அதற்காக கலங்காமல்) நகுதல் வேண்டும், அத் துன்பத்தை எதிர்த்து வெல்லவல்லது அதைப் போன்றது வேறு இல்லை.
Kural: 621Translation:
Laugh away troubles; there is No other way to conquer woes

Explanation:
If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow
குறள் : 622வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.


விளக்கம்:
வெள்ளம் போல் அளவற்றதாய் வரும் துன்பமும், அறிவுடையவன் தன் உள்ளத்தினால் அத் துன்பத்தின் இயல்பை நினைத்த அளவில் கெடும்.
Kural: 622Translation:
Deluging sorrows come to nought When wise men face them with firm thought

Explanation:
A flood of troubles will be overcome by the (courageous) thought which the minds of the wise will entertain, even in sorrow
குறள் : 623இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.


விளக்கம்:
துன்பம் வந்த போது அதற்க்காக வருந்திக் கலங்காதவர் அந்தத் துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதை வென்று விடுவார்.
Kural: 623Translation:
Grief they face and put to grief Who grieve not grief by mind's relief

Explanation:
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow
குறள் : 624மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.


விளக்கம்:
தடைபட்ட இடங்களில் எல்லாம் (வண்டியை இழுத்துச் செல்லும்) எருதுபோல் விடாமுயற்சி உடையவன் உற்றத் துன்பமே துன்பப்படுவதாகும்.
Kural: 624Translation:
Who pulls like bulls patiently on Causes grief to grieve anon

Explanation:
Troubles will vanish (i.e., will be troubled) before the man who (struggles against difficulties) as a
குறள் : 625அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.


விளக்கம்:
விடாமல் மேன் மேலும் துன்பம் வந்தபோதிலும் கலங்காமலிருக்கும் ஆற்றலுடையவன் அடைந்த துன்பமே துன்பப்பட்டு போகும்.
Kural: 625Translation:
Before the brave grief grieves and goes Who dare a host of pressing woes

Explanation:
The troubles of that man will be troubled (and disappear) who, however thickly they may come upon him, does not abandon (his purpose)
குறள் : 626அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.


விளக்கம்:
செல்வம் வந்த போது இதைப்பெற்றோமே என்று பற்றுக்கொண்டு காத்தறியாதவர் வறுமை வந்த போது இழந்தோமே என்று அல்லல்படுவரோ.
Kural: 626Translation:
The wise that never gloat in gain Do not fret in fateful ruin

Explanation:
Will those men ever cry out in sorrow, "we are destitute" who, (in their prosperity), give not way to (undue desire) to keep their wealth
குறள் : 627இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.


விளக்கம்:
மேலோர், உடம்பு துன்பத்திற்கு இலக்கமானது என்று உணர்ந்து, (துன்பம் வந்த போது) கலங்குவதை ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளமாட்டர்.
Kural: 627Translation:
The wise worry no more of woes Knowing body's butt of sorrows

Explanation:
The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble
குறள் : 628இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.


விளக்கம்:
இன்பமானதை விரும்பாதவனாய்த் துன்பம் இயற்கையானது என்று தெளிந்திருப்பவன், துன்பம் வந்த போது துன்ப முறுவது இல்லை.
Kural: 628Translation:
Who seek not joy, deem grief norm By sorrows do not come to harm

Explanation:
That man never experiences sorrow, who does not seek for pleasure, and who considers distress to be natural (to man)
குறள் : 629இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.


விளக்கம்:
இன்பம் வந்திக் காலத்தில் அந்த இன்பத்தை விரும்பிப் போற்றாதவன் துன்பம் வந்த காலத்தில் அந்தத் துன்பத்தை அடைவது இல்லை.
Kural: 629Translation:
In joy to joy who is not bound In grief he grieves not dual round!

Explanation:
He does not suffer sorrow, in sorrow who does not look for pleasure in pleasure
குறள் : 630இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.


விளக்கம்:
ஒருவன் துன்பத்தையே தனக்கு இன்பமாகக் கருதிக்கொள்வானானால் அவனுடைய பகைவரும் விரும்பத்தக்க சிறப்பு உண்டாகும்.
Kural: 630Translation:
His glory is esteemed by foes Who sees weal in wanton woes!

Explanation:
The elevation, which even his enemies will esteem, will be gained by him, who regards pain as pleasure

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...