திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [60] ஊக்கம் உடைமை (Energy)
குறள் : 591உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.


விளக்கம்:
ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.
Kural: 591Translation:
To own is to own energy All others own but lethargy

Explanation:
Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?
குறள் : 592உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.


விளக்கம்:
ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.
Kural: 592Translation:
Psychic heart is wealth indeed Worldly wealth departs in speed

Explanation:
The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not
குறள் : 593ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.


விளக்கம்:
ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம்கைப் பொருளாக உடையவர், ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) இழந்து விட்டோம் என்று கலங்க மாட்டார்.
Kural: 593Translation:
The strong in will do not complain The loss of worldly wealth and gain

Explanation:
They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, "we have lost our property."
குறள் : 594ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.


விளக்கம்:
சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.
Kural: 594Translation:
Fortune enquires, enters with boom Where tireless strivers have their home

Explanation:
Wealth will find its own way to the man of unfailing energy
குறள் : 595வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.


விளக்கம்:
நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.
Kural: 595Translation:
Water depth is lotus height Mental strength is men's merit

Explanation:
The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men's greatness proportionate to their minds
குறள் : 596உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.


விளக்கம்:
எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.
Kural: 596Translation:
Let thoughts be always great and grand Though they fail their virtues stand

Explanation:
In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him
குறள் : 597சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.


விளக்கம்:
உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.
Kural: 597Translation:
Elephants are firm when arrows hit Great minds keep fit ev'n in defeat

Explanation:
The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows
குறள் : 598உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.


விளக்கம்:
ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.
Kural: 598Translation:
Heartless persons cannot boast \"We are liberal to our best\"

Explanation:
Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, "we have excercised liaberality"
குறள் : 599பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
஦வ்ருஉம் புலிதாக் குறின்.


விளக்கம்:
யானை பருத்த உடம்பை உடையது, கூர்மையானக் கொம்புகளை உடையது, ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகியப் புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும்.
Kural: 599Translation:
Huge elephant sharp in tusk quails When tiger, less in form, assails

Explanation:
Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger
குறள் : 600உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.
Kural: 600Translation:
Mental courage is true manhood Lacking that man is like a wood

Explanation:
Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...