திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [11] குடியியல் (Miscellaneous)
அதிகாரம்: [101] நன்றியில் செல்வம் (Wealth without Benefaction)
குறள் : 1001வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்.


விளக்கம்:
ஒருவன் இடமெல்லாம் நிறைந்த பெரும் பொருளைச் சேர்த்து வைத்து அதை உண்டு நூகராமல் இறந்து போனால் அவன் அந்த பொருளால் செய்ய முடிந்தது ஒன்றுமில்லை.
Kural: 1001Translation:
Dead is he with wealth in pile Unenjoyed, it is futile

Explanation:
He who does not enjoy the immense riches he has heaped up in his house, is (to be reckoned as) dead, (for) there is nothing achieved (by him)
குறள் : 1002பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு


விளக்கம்:
பொருளால் எல்லாம் ஆகும் என்று பிறர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்காமல் இறுகப்பற்றிய மயக்கத்தால் சிறப்பில்லாத பிறவி உண்டாம்.
Kural: 1002Translation:
The niggard miser thinks wealth is all He hoards, gives not is born devil

Explanation:
He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon
குறள் : 1003ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை.


விளக்கம்:
சேர்த்து வைப்பதையே விரும்பிப் பற்றுள்ளம் கொண்டு புகழை விரும்பாத மக்கள் பிறந்து வாழ்தல் நிலத்திற்கு பாரமே ஆகும்.
Kural: 1003Translation:
A burden he is to earth indeed Who hoards without a worthy deed

Explanation:
A burden to the earth are men bent on the acquisition of riches and not (true) fame
குறள் : 1004எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன்.


விளக்கம்:
பிறர்க்கு உதவியாக வாழாதக் காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவன் , தான் இறந்த பிறகு எஞ்சி நிற்பது என்று எதனை எண்ணுவானே.
Kural: 1004Translation:
What legacy can he leave behind Who is for approach too unkind

Explanation:
What will the miser who is not liked (by any one) regard as his own (in the world to come) ?
குறள் : 1005கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடியுண் டாயினும் இல்.


விளக்கம்:
பிறர்க்கு கொடுத்து உதவுவதும் தான் நுகர்வதும் இல்லாதவர்க்கு மேன் மேலும் பெருகிய பல கோடிப் பொருள் உண்டானாலும் பயன் இல்லை.
Kural: 1005Translation:
What is the good of crores they hoard To give and enjoy whose heart is hard

Explanation:
Those who neither give (to others) nor enjoy (their property) are (truly) destitute, though possessing immense riches
குறள் : 1006ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
ஈதல் இயல்பிலா தான்.


விளக்கம்:
தானும் நுகராமல் தக்கவற்க்கு ஒன்று கொடுத்து உதவும் இயல்பும் இல்லாமல் வாழ்கின்றவன், தன்னிடமுள்ள பெருஞ் செல்வத்திற்கு ஒரு நோய் ஆவான்.
Kural: 1006Translation:
Great wealth unused for oneself nor To worthy men is but a slur

Explanation:
He who enjoys not (his riches) nor relieves the wants of the worthy is a disease to his wealth
குறள் : 1007அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று.


விளக்கம்:
பொருள் இல்லாத வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவாதவனுடையச் செல்வம், மிக்க அழகு பெற்றவள் தனியாக வாழ்ந்து முதுமையுற்றாற் போன்றது.
Kural: 1007Translation:
Who loaths to help have-nots, his gold Is like a spinster-belle grown old

Explanation:
The wealth of him who never bestows anything on the destitute is like a woman of beauty growing old without a husband
குறள் : 1008நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று.


விளக்கம்:
பிறர்க்கு உதவாத காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவில் நச்சு மரம் பழுத்தாற் போன்றது.
Kural: 1008Translation:
The idle wealth of unsought men Is poison-fruit-tree amidst a town

Explanation:
The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town
குறள் : 1009அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்.


விளக்கம்:
பிறரிடம் செலுத்தும் அன்பையும் விட்டுத் தன்னையும் வருத்தி அறத்தையும் போற்றாமல் சேர்த்து வைத்தப் பெரும் பொருளைப் பெற்று நுகர்பவர் மற்றவரே.
Kural: 1009Translation:
Others usurp the shining gold In loveless, stingy, vicious hold

Explanation:
To heap up glittering wealth, their hoards shall others take
குறள் : 1010சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து.


விளக்கம்:
புகழ் பொருந்திய செல்வர் உற்ற சிறிய வறுமை உலகத்தைக் காக்க வல்ல மேகம் வறுமை மிகுந்தாற் போன்ற தன்மை உடையது.
Kural: 1010Translation:
The brief want of the rich benign Is like rainclouds growing thin

Explanation:
The short-lived poverty of those who are noble and rich is like the clouds becoming poor (for a while)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...