திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [13] அடக்கம் உடைமை (The Possession of Self-restraint)
குறள் : 121அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.


விளக்கம்:
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.
Kural: 121Translation:
Self-rule leads to realms of gods Indulgence leads to gloomy hades

Explanation:
Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell)
குறள் : 122காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.


விளக்கம்:
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.
Kural: 122Translation:
No gains with self-control measure Guard with care this great treasure

Explanation:
Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that
குறள் : 123செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.


விளக்கம்:
அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப்பெற்றால், அந்த அடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.
Kural: 123Translation:
Knowing wisdom who lives controlled Name and fame seek him untold

Explanation:
Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise
குறள் : 124நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது.


விளக்கம்:
தன் நிலையிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி ஒழுகுவோனுடைய உயர்வு, மலையின் உயர்வை விட மிகவும் பெரிதாகும்.
Kural: 124Translation:
Firmly fixed in self serene The sage looks grander than mountain

Explanation:
More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself
குறள் : 125எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.


விளக்கம்:
பணிவுடையவராக ஒழுகுதல்பொதுவாக எல்லோர்க்கும் நல்லதாகும்; அவர்களுள் சிறப்பாகச் செல்வர்க்கே மற்றொரு செல்வம் போன்றதாகும்.
Kural: 125Translation:
Humility is good for all To the rich it adds a wealth special

Explanation:
Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches
குறள் : 126ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.


விளக்கம்:
ஒரு பிறப்பில், ஆமைபோல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியாள வல்லவனானால், அஃது அவனுக்குப் பல பிறப்பிலும் காப்பாகும் சிறப்பு உடையது.
Kural: 126Translation:
Who senses five like tortoise hold Their joy prolongs to births sevenfold

Explanation:
Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.
குறள் : 127யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.


விளக்கம்:
காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றைக் காக்கா விட்டாலும் நாவையாவது காக்க வேண்டு்ம்; காக்கத் தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர்.
Kural: 127Translation:
Rein the tongue if nothing else Or slips of tongue bring all the woes

Explanation:
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue
குறள் : 128ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்.


விளக்கம்:
தீய ‌சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமை ஒன்றாயினும் ஒருவனிடம் உண்டானால், அதனால் மற்ற அறங்களாலும் நன்மை விளையாமல் போகும்.
Kural: 128Translation:
Even a single evil word Will turn all good results to bad

Explanation:
If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil
குறள் : 129தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு.


விளக்கம்:
தீயினால் சுட்ட புண் புறத்தே வடு இருந்தாலும் உள்ளே ஆறிவிடும்; ஆனால் நாவினால் தீய சொல் கூறிச் சுடும் வடு என்றும் ஆறாது.
Kural: 129Translation:
The fire-burnt wounds do find a cure Tongue-burnt wound rests a running sore

Explanation:
The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal
குறள் : 130கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.


விளக்கம்:
சினம் தோன்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடக்கமுடையவனாக இருக்க வல்லவனுடைய செவ்வியை, அவனுடைய வழியில் சென்று அறம் பார்த்திருக்கும்.
Kural: 130Translation:
Virtue seeks and peeps to see Self-controlled savant anger free

Explanation:
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...