திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [46] சிற்றினம் சேராமை (Avoiding mean Associations)
குறள் : 451சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.


விளக்கம்:
பெரியோரின் இயல்பு சிற்றினத்தை அஞ்சி ஒதுக்கும், சிறியோரின் இயல்பு அதையே சுற்றமாக எண்ணித் தழுவிக் கொள்ளும்.
Kural: 451Translation:
The ignoble the noble fear The mean hold them as kinsmen dear

Explanation:
(True) greatness fears the society of the base; it is only the low - minded who will regard them as friends
குறள் : 452நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.


விளக்கம்:
சேர்ந்த நிலத்தின் இயல்பால் அந்த நீர் வேறுபட்டு அந் நிலத்தின் தன்மையுடையதாகும், அதுபோல் மக்களுடைய அறிவு இனத்தின் இயல்பினை உடையதாகும்.
Kural: 452Translation:
With soil changes water's taste With mates changes the mental state

Explanation:
As water changes (its nature), from the nature of the soil (in which it flows), so will the character of men resemble that of their associates
குறள் : 453மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.


விளக்கம்:
மக்களுக்கு இயற்கையறிவு மனத்தால் ஏற்படும், இப்படிப் பட்டவன் என்று உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல், சேர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும்.
Kural: 453Translation:
Wisdom depends upon the mind The worth of man upon his friend

Explanation:
The power of knowing is from the mind; (but) his character is from that of his associates
குறள் : 454மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள தாகும் அறிவு.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு சிறப்பறிவு மனத்தில் உள்ளது போலக் காட்டி (உண்மையாக நோக்கும் போது) அவன் சேர்ந்த இனத்தில் உள்ளதாகும்.
Kural: 454Translation:
Wisdom seems to come from mind But it truly flows from the kind

Explanation:
Wisdom appears to rest in the mind, but it really exists to a man in his companions
குறள் : 455மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனந்தூய்மை தூவா வரும்.


விளக்கம்:
மனத்தின் தூய்மை செய்யும் செயலின் தூய்மை ஆகிய இவ்விரண்டும் சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையைப் பொறுத்தே ஏற்ப்படும்.
Kural: 455Translation:
Purity of the thought and deed Comes from good company indeed

Explanation:
Chaste company is the staff on which come, these two things, viz, purity of mind and purity of conduct
குறள் : 456மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு
இல்லைநன் றாகா வினை.


விளக்கம்:
மனம் தூய்மையாகப் பெற்றவர்க்கு , அவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் முதலியவை நன்மையாகும், இனம் தூய்மையாக உள்ளவர்க்கு நன்மையாகாத செயல் இல்லை.
Kural: 456Translation:
Pure-hearted get good progeny Pure friendship acts with victory

Explanation:
To the pure-minded there will be a good posterity By those whose associates are pure, no deeds will be done that are not good
குறள் : 457மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.


விளக்கம்:
மனதின் நன்மை உயிர்க்கு ஆக்கமாகும், இனத்தின் தன்மை (அவ்வளவோடு நிற்காமல்) எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.
Kural: 457Translation:
Goodness of mind increases gain Good friendship fosters fame again

Explanation:
Goodness of mind will give wealth, and good society will bring with it all praise, to men
குறள் : 458மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.


விளக்கம்:
மனதின் நன்மையை உறுதியாக உடையவராயினும் சான்றோர்க்கு இனத்தின் நன்மை மேலும் நல்ல காவலாக அமையும்.
Kural: 458Translation:
Men of wisdom, though good in mind In friends of worth a new strength find

Explanation:
Yet good companionship is confirmation strong
குறள் : 459மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.


விளக்கம்:
மனத்தின் நன்மையால் மறுமை இன்பம் உண்டாகும், அதுவும் இனத்தின் நன்மையால் மேலும் சிறப்புடையதாகும்.
Kural: 459Translation:
Good mind decides the future bliss Good company gains strength to this

Explanation:
Future bliss is (the result) of goodness of mind; and even this acquires strength from the society of the good
குறள் : 460நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.


விளக்கம்:
நல்ல இனத்தைவிடச் சிறந்ததாகிய துணையும் உலகத்தில் இல்லை, தீய இனத்தைவிடத் துன்பப்படுத்தும் பகையும் இல்லை.
Kural: 460Translation:
No help good company exeeds; The bad to untold anguish leads

Explanation:
There is no greater help than the company of the good; there is no greater source of sorrow than the company of the wicked

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...