திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [58] கண்ணோட்டம் (Benignity)
குறள் : 571கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.


விளக்கம்:
கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மிகச் சிறந்த அழகு இருக்கும் காரணத்தால் தான், இந்த உலகம் அழியாமல் இருக்கின்றது.
Kural: 571Translation:
Living in the world implies The bounteous dame of benign eyes

Explanation:
The world exists through that greatest ornament (of princes), a gracious demeanour
குறள் : 572கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.


விளக்கம்:
கண்ணோட்டத்தினால் உலகியல் நடைபெறுகின்றது, கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் உயிரோடு இருத்தல் நிலத்திற்குச் சுமையே தவிர வேறு பயனில்லை.
Kural: 572Translation:
World lives by looks of lovely worth Who lack them are burdens of earth

Explanation:
The prosperity of the world springs from the kindliness, the existence of those who have no (kindliness) is a burden to the earth
குறள் : 573பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.


விளக்கம்:
பாடலோடு பொருந்துதல் இல்லையானால் இசை என்ன பயனுடையதாகும், அதுபோல் கண்ணோட்டம் இல்லாவிட்டால் கண் என்ன பயனுடையதாகும்.
Kural: 573Translation:
Of tuneless song what is the use? Without gracious looks what are eyes?

Explanation:
Of what avail is a song if it be inconsistent with harmony ? what is the use of eyes which possess no kindliness
குறள் : 574உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.


விளக்கம்:
தக்க அளவிற்குக் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்கள் முகத்தில் உள்ளவை போல் தோன்றுதல் அல்லாமல் வேறு என்ன பயன் செய்யும்.
Kural: 574Translation:
Except that they are on the face What for are eyes sans measured grace

Explanation:
Beyond appearing to be in the face, what good do they do, those eyes in which is no well-regulated kindness ?
குறள் : 575கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்


விளக்கம்:
ஒருவனுடைய கண்ணுக்கு அணிகலமாவது கண்ணோட்டம் என்னும் பண்பே, அஃது இல்லையானால் புண் என்று உணரப்படும்.
Kural: 575Translation:
Kind looks are jewels for eyes to wear Without them they are felt as sore

Explanation:
Kind looks are the ornaments of the eyes; without these they will be considered (by the wise) to be merely two sores
குறள் : 576மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.


விளக்கம்:
கண்ணோட்டதிற்க்கு உரிய கண்ணோடுப் பொருந்தி இருந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் (கண் இருந்தும் காணாத ) மரத்தினைப் போன்றவர்.
Kural: 576Translation:
Like trees on inert earth they grow Who don't eye to eye kindness show

Explanation:
They resemble the trees of the earth, who although they have eyes, never look kindly (on others)
குறள் : 577கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.


விளக்கம்:
கண்ணோட்டம் இல்லாத மக்கள் கண் இல்லாதவரே ஆவர், கண் உடைய மக்கள் கண்ணோட்டம் இல்லா திருத்தலும் இல்லை.
Kural: 577Translation:
Ungracious men lack real eyes Men of real eyes show benign grace

Explanation:
Men without kind looks are men without eyes; those who (really) have eyes are also not devoid of kind looks
குறள் : 578கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.


விளக்கம்:
தம் தம் கடமையாகிய தொழில் கெடாமல் கண்ணோட்டம் உடையவராக இருக்க வல்லவர்க்கு இவ்வுலகம் உரிமை உடையது.
Kural: 578Translation:
Who gracious are but dutiful Have right for this earth beautiful

Explanation:
The world is theirs (kings) who are able to show kindness, without injury to their affairs, (administration of justice)
குறள் : 579ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.


விளக்கம்:
தண்டித்தற்குரிய தன்மை உடையவரிடத்திலும் கண்ணோட்டம் செய்து ( அவர் செய்த குற்றத்தைப்) பொருத்துக் காக்கும் பண்பே சிறந்தது.
Kural: 579Translation:
To be benign and bear with foes Who vex us is true virtue's phase

Explanation:
Patiently to bear with, and show kindness to those who grieve us, is the most excellent of all dispositions
குறள் : 580பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.


விளக்கம்:
எவராலும் விரும்பத்தக்க நாகரிகமான கண்ணோட்டத்தை விரும்புகின்றவர், பழகியவர் தமக்கு நஞ்சு இடக்கண்டும் அதை உண்டு அமைவர்.
Kural: 580Translation:
Men of graceful courtesy Take hemlock and look cheerfully

Explanation:
Those who desire (to cultivate that degree of) urbanity which all shall love, even after swallowing the poison served to them by their friends, will be friendly with them

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...