திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [126] நிறையழிதல் (Reserve Overcome)
குறள் : 1251காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.


விளக்கம்:
நாணம் என்னும் தாழ்ப்பாள் பொருந்திய நிறை என்று சொல்லப்படும் கதவை காமம் ஆகிய கோடாலி உடைத்து விடுகிறதே.
Kural: 1251Translation:
Passion's axe shall break the door Of reserve bolted with my honour

Explanation:
The axe of lust can break the door of chastity which is bolted with the bolt of modesty
குறள் : 1252காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.


விளக்கம்:
காமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று கண்ணோட்டம் இல்லாதது. அது என் நெஞ்சத்தை நள்ளிரவில் ஏவல் கொண்டு ஆள்கிறது.
Kural: 1252Translation:
The thing called lust is a heartless power It sways my mind at midnight hour

Explanation:
Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy
குறள் : 1253மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.


விளக்கம்:
யான் காமத்தை என்னுள்‌ளே மறைக்க முயல்வேன்; ஆனால் அதுவே என் குறிப்பின்படி நிற்காமல் தும்மல் போல் தானே வெளிப்பட்டு விடுகிறது.
Kural: 1253Translation:
How to hide this lust which shows Itself while I sneeze unawares!

Explanation:
I would conceal my lust, but alas, it yields not to my will but breaks out like a sneeze
குறள் : 1254நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.


விளக்கம்:
யான் இதுவரையில் நிறையோடிருப்பதாக எண்ணிக கொண்டிருந்தேன். ஆனால் என் காமம் என்னுள் மறைந்திருத்தலைக் கடந்து மன்றத்தில் வெளிப்படுகின்றது.
Kural: 1254Translation:
I was proud of my sex-reserve Lo lust betrays what I preserve

Explanation:
I say I would be firm, but alas, my malady breaks out from its concealment and appears in public
குறள் : 1255செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.


விளக்கம்:
தம்மை வெறுத்து நீங்கியவரின் பின் செல்லாமல் மானத்தோடு நிற்கும் பெருந்தகைமை, காமநோய் உற்றவர் அறியும் தன்மையது அனறு.
Kural: 1255Translation:
Dignity seeks not a deserter But Love-sick is its innovator

Explanation:
The dignity that would not go after an absent lover is not known to those who are sticken by love
குறள் : 1256செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்.


விளக்கம்:
வெறுத்து நீங்கிய காதலரின் பின் செல்ல விரும்பிய நிலையில் இருப்பதால் என்னை அடைந்த இந்த காமநோய் எத்தன்மையானது? அந்‌தோ!
Kural: 1256Translation:
O Grief, my deserter you seek Of your caprice what shall I speak!

Explanation:
The sorrow I have endured by desiring to go after my absent lover, in what way is it excellent?
குறள் : 1257நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்.


விளக்கம்:
நாம் விரும்பிய காதலர் காமத்தால் நமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்வாரானால். நாணம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பண்பையும் அறியாமல் இருப்போம்.
Kural: 1257Translation:
When lover's love does what it desires We forget all shame unawares

Explanation:
I know nothing like shame when my beloved does from love (just) what is desired (by me)
குறள் : 1258பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை.


விளக்கம்:
நம்முடைய பெண்மையாகிய அரணை அழிக்கும் படையாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல, கள்வனான காதலரடைய பணிவுடைய மொழி அன்றோ?
Kural: 1258Translation:
The cheater of many wily arts His tempting words break through women's hearts

Explanation:
Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?
குறள் : 1259புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு.


விளக்கம்:
ஊடுவேன் என்று எண்ணிக் கொண்டு சென்றேன்; ஆனால் என் நெஞ்சம் என்னை விட்டு அவரோடு கூடுவதை கண்டு தழுவினேன்.
Kural: 1259Translation:
In huff I went and felt at ease Heat to heart in sweet embrace

Explanation:
I said I would feign dislike and so went (away); (but) I embraced him the moment I say my mind began to unite with him!
குறள் : 1260நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.


விளக்கம்:
கொழுப்பைத் தீயில் இட்டால் போன்ற உருகும் நெஞ்சுடைய என்னைப் போன்றவர்க்கு, இசைந்து ஊடி நிற்போம் என்று ஊடும் தன்மை உண்டோ?
Kural: 1260Translation:
To feign dislike is it not rare For mates who melt like fat in fire?

Explanation:
Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...