திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [3] துறவறவியல் (Ascetic Virtue)
அதிகாரம்: [31] வெகுளாமை (Restraining Anger)
குறள் : 301செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கின்என் காவாக்கால் என்?


விளக்கம்:
பலிக்கும் இடத்தில் சினம் வராமல் காப்பவனே சினம் காப்பவன், பலிக்காத இடத்தில் காத்தால் என்ன, காக்கா விட்டால் என்ன?
Kural: 301Translation:
Anger against the weak is wrong It is futile against the strong

Explanation:
He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it matter whether he restrain it, or not ?
குறள் : 302செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற.


விளக்கம்:
பலிக்காத இடத்தில் (தன்னை விட வலியவரிடத்தில்) சினம் கொள்வது தீங்கு. பலிக்கும் இடத்திலும் (மெலியவரித்திலும்) சினத்தைவிடத் தீயவை வேறு இல்லை.
Kural: 302Translation:
Vain is wrath against men of force Against the meek it is still worse

Explanation:
Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil
குறள் : 303மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்.


விளக்கம்:
யாரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாமல் அதை மறந்து விட வேண்டும், தீமையான விளைவுகள் அச் சினத்தாலேயே ஏற்படும்.
Kural: 303Translation:
Off with wrath with any one It is the source of sin and pain

Explanation:
Forget anger towards every one, as fountains of evil spring from it
குறள் : 304நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.


விளக்கம்:
முகமலர்ச்சியும் அகமலர்ச்சியும் கொல்லுகின்ற சினத்தை விட ஒருவனுக்கு பகையானவை வேறு உள்ளனவோ?
Kural: 304Translation:
Is there a foe like harmful ire Which kills the smile and joyful cheer?

Explanation:
What other foe to man works such annoy?
குறள் : 305தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.


விளக்கம்:
ஒருவன் தன்னைத்தான் காத்துக் கொள்வதானால் சினம் வராமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும், காக்கா விட்டால் சினம் தன்னையே அழித்து விடும்.
Kural: 305Translation:
Thyself to save, from wrath away! If not thyself the wrath will slay

Explanation:
If a man would guard himself, let him guard against anger; if he do not guard it, anger will kill him
குறள் : 306சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்.


விளக்கம்:
சினம் என்னும் சேர்ந்தவரை அழிக்கும் நெருப்பு ஒருவனுக்கு இனம் இன்பத் தெப்பத்தையும் சுட்டழிக்கும்.
Kural: 306Translation:
Friend-killer is the fatal rage It burns the helpful kinship-barge

Explanation:
The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship
குறள் : 307சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.


விளக்கம்:
(தன் வல்லமை புலப்படுத்தச்) சினத்தை பொருளென்று கொண்டவன் அழிதல், நிலத்தை அறைந்தவனுடைய கை தப்பாதது போல் ஆகும்.
Kural: 307Translation:
The wrath-lover to doom is bound Like failless-hand that strikes the ground

Explanation:
Destruction will come upon him who ragards anger as a good thing, as surely as the hand of him who strikes the ground will not fail
குறள் : 308இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று.


விளக்கம்:
பலச் சுடர்களை உடைய பெரு நெருப்பில் தோய்வது போன்ற துன்பத்தை ஒருவன் செய்த போதிலும் கூடுமானால் அவன் மேல் சினங் கொள்ளாதிருத்தல் நல்லது.
Kural: 308Translation:
Save thy soul from burning ire Though tortured like the touch of fire

Explanation:
Though one commit things against you as painful (to bear) as if a bundle of fire had been thrust upon you, it will be well, to refrain, if possible, from anger
குறள் : 309உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின்.


விளக்கம்:
ஒருவன் தன் மனதால் சினத்தை எண்ணாதிருப்பானானால் நினைத்த நன்மைகளை எல்லாம் அவன் ஒருங்கே பெறுவான்.
Kural: 309Translation:
Wishes he gains as he wishes If man refrains from rage vicious!

Explanation:
If a man never indulges anger in his heart, he will at once obtain whatever he has thought of
குறள் : 310இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை.


விளக்கம்:
சினத்தில் அளவு கடந்து சென்றவர் இறந்தவரைப் போன்றவர், சினத்தை அடியோடு துறந்தவர் துறந்தவர்க்கு ஒப்பாவர்.
Kural: 310Translation:
Dead are they who are anger-fed Saints are they from whom wrath has fled

Explanation:
Those, who give way to excessive anger, are no better than dead men; but those, who are freed from it, are equal to those who are freed (from death)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...