திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [10] நட்பியல் (Friendship)
அதிகாரம்: [87] பகை மாட்சி (The Might of Hatred)
குறள் : 861வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை.


விளக்கம்:
தம்மை விட வலியவர்க்கு மாறுபட்டு எதிர்த்தலை விட வேண்டும், தம்மை விட மெலியவர் மேல் பகைக் கொள்வதை விடாமல் விரும்பி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
Kural: 861Translation:
Turn from strife with foes too strong With the feeble for battle long

Explanation:
Avoid offering resistance to the strong; (but) never fail to cherish enmity towards the weak
குறள் : 862அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.


விளக்கம்:
ஒருவன் அன்பு இல்லாதவனாய், அமைந்த துணை இல்லாதடனாய், தானும் வலிமை இல்லாதவனாய் இருந்தால், அவன் பகைவனுடைய வலிமையை எவ்வாறு ஒழிக்க முடியும்.
Kural: 862Translation:
Loveless, aidless, powerless king Can he withstand an enemy strong?

Explanation:
How can he who is unloving, destitute of powerful aids, and himself without strength overcome the might of his foe ?
குறள் : 863அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.


விளக்கம்:
ஒருவன் அஞ்சுகின்றவனாய், அறிவு இல்லாதவனாய், பொருந்தும் பண்பு இல்லாதவனாய், பிறர்க்கு ஒன்று ஈயாதவனாய் இருந்தால் , அவன் பகைவர்க்கு மிக எளியவன்.
Kural: 863Translation:
Unskilled, timid, miser, misfit He is easy for foes to hit

Explanation:
In the estimation of foes miserably weak is he, who is timid, ignorant, unsociable and niggardly
குறள் : 864நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது.


விளக்கம்:
ஒருவன் சினம் நீங்காதவனாய், நெஞ்சத்தை நிறுத்தியாளும் தன்மை இல்லாதவனாய் இருந்தால் அவன் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் எவர்க்கும் எளியவன்.
Kural: 864Translation:
The wrathful restive man is prey To any, anywhere any day

Explanation:
He who neither refrains from anger nor keeps his secrets will at all times and in all places be easily conquered by all
குறள் : 865வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது.


விளக்கம்:
ஒருவன் நல்வழியை நோக்காமல் பொருத்தமானவற்றைச் செய்யாமல், பழியையும் பார்க்காமல், நற்பண்பும் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் பகைவர்க்கும் எளியனவான்.
Kural: 865Translation:
Crooked, cruel, tactless and base Any foe can fell him with ease

Explanation:
(A) pleasing (object) to his foes is he who reads not moral works, does nothing that is enjoined by them cares not for reproach and is not possessed of good qualities
குறள் : 866காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும்.


விளக்கம்:
ஒருவன் உண்மை காணாத சினம் உடையவனாய், மிகப் பெரிய ஆசை உடையவனாய் இருந்தால் அவனுடைய பகை விரும்பி மேற்கொள்ளப்படும்.
Kural: 866Translation:
Blind in rage and mad in lust To have his hatred is but just

Explanation:
Highly to be desired is the hatred of him whose anger is blind, and whose lust increases beyond measure
குறள் : 867கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
மாணாத செய்வான் பகை.


விளக்கம்:
தன்னை அடுத்துத் தன்னோடிருந்தும் பொருந்தாதவற்றைச் செய்பவனுடைய பகையைப் பொருள் கொடுத்தாவது கொள்ள வேண்டும்.
Kural: 867Translation:
Pay and buy his enmity Who muddles chance with oddity

Explanation:
It is indeed necessary to obtain even by purchase the hatred of him who having begun (a work) does what is not conductive (to its accomplishment)
குறள் : 868குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
இனனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து.


விளக்கம்:
ஒருவன் குணம் இல்லாதவனாய், குற்றம் பல உடையவனானால் அவன் துணை இல்லாதவன் ஆவான், அந்நிலைமையே அவனுடைய பகைவர்க்கு நன்மையாகும்.
Kural: 868Translation:
With no virtue but full of vice He loses friends and delights foes

Explanation:
He will become friendless who is without (any good) qualities and whose faults are many; (such a character) is a help to (his) foes
குறள் : 869செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்.


விளக்கம்:
அறிவு இல்லாத அஞ்சும் இயல்புடைய பகைவரைப் பெற்றால், அவரை எதிர்த்து பகை கொள்பவர்க்கு இன்பங்கள் தொலைவில் நீங்காமல் இருக்கும்.
Kural: 869Translation:
The joy of heroes knows no bounds When timid fools are opponents

Explanation:
There will be no end of lofty delights to the victorious, if their foes are (both) ignorant and timid
குறள் : 870கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.


விளக்கம்:
கல்வி கற்காதவனைப் பகைத்துக்கொள்ளும் எளிய செயலைச் செய்ய இயலாத ஒருவனிடம் எக்காலத்திலும் புகழ் வந்து பொருந்தாது.
Kural: 870Translation:
Glory's light he will not gain Who fails to fight a fool and win

Explanation:
The light (of fame) will never be gained by him who gains not the trifling reputation of having fought an unlearned (foe)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...