திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [10] நட்பியல் (Friendship)
அதிகாரம்: [83] கூடா நட்பு (Unreal Friendship)
குறள் : 821சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு.


விளக்கம்:
அகத்தே பொருந்தாமல் புறத்தே பொருந்தி நடப்பவரின் நட்பு, தக்க இடம் கண்டபோது எறிவதற்கு உரிய பட்டையாகும்.
Kural: 821Translation:
The friendship by an enemy shown Is anvil in time, to strike you down

Explanation:
The friendship of those who behave like friends without inward affection is a weapon that may be thrown when a favourable opportunity presents itself
குறள் : 822இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்.


விளக்கம்:
இனம் போலவே இருந்து உண்மையில் இனம் அல்லாதவரின் நட்பு, பொதுமகளிரின் மனம் போல உள்ளொன்று புறமொன்றாக வேறுபட்டு நிற்கும்.
Kural: 822Translation:
Who pretend kinship but are not Their friendship's fickle like woman's heart

Explanation:
The friendship of those who seem to be friends while they are not, will change like the love of women
குறள் : 823பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.


விளக்கம்:
பல நல்ல நூல்களைக் கற்றுத் தேர்ந்த போதிலும், அவற்றின் பயனாக நல்ல மனம் உடையவராகப் பழகுதல், (உள்ளன்பினால்) மாட்சியடையாதவர்க்கு இல்லை.
Kural: 823Translation:
They may be vast in good studies But heartfelt-love is hard for foes

Explanation:
Though (one's) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart
குறள் : 824முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.


விளக்கம்:
முகத்தால் இனிமையாகச் சிரித்துப் பழகி அகத்தில் தீமை கொண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்பு கொள்வதற்கு அஞ்ச வேண்டும்.
Kural: 824Translation:
Fear foes whose face has winning smiles Whose heart is full of cunning guiles

Explanation:
One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart
குறள் : 825மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.


விளக்கம்:
மனத்தால் தம்மொடு பொருந்தாமல் பழகுகின்றவரை அவர் கூறுகின்ற சொல்லைக் கொண்டு எத்தகைய ஒரு செயலிலும் நம்பித் தெளியக்கூடாது.
Kural: 825Translation:
Do not trust in what they tell Whose mind with your mind goes ill

Explanation:
In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart
குறள் : 826நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.


விளக்கம்:
நண்பர்போல் நன்மையானவற்றைச் சொன்னபோதிலும் பகைமை கொண்டவர் சொல்லும் சொற்களின் உண்மைத் தன்மை விரைவில் உணரப்படும்.
Kural: 826Translation:
The words of foes is quickly seen Though they speak like friends in fine

Explanation:
Though (one's) foes may utter good things as though they were friends, once will at once understand (their evil, import)
குறள் : 827சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்.


விளக்கம்:
வில்லின் வணக்கம் வணக்கமாக இருந்தாலும் தீங்கு செய்தலைக்குறித்தமையால், பகைவரிடத்திலும் அவருடைய சொல்லின் வணக்கத்தை நன்மையாகக் கொள்ளக் கூடாது.
Kural: 827Translation:
Trust not the humble words of foes Danger darts from bending bows

Explanation:
Since the bending of the bow bespeaks evil, one should not accept (as good) the humiliating speeches of one's foes
குறள் : 828தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.


விளக்கம்:
பகைவர் வணங்கித் தொழுத கையினுள்ளும் கொலைக்கருவி மறைந்திருக்கும், பகைவர் அழுதுசொரிந்த கண்ணீரும் அத்தன்மையானதே.
Kural: 828Translation:
Adoring hands of foes hide arms Their sobbing tears have lurking harms

Explanation:
A weapon may be hid in the very hands with which (one's) foes adore (him) (and) the tears they shed are of the same nature
குறள் : 829மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.


விளக்கம்:
புறத்தே மிகுதியாக நட்புத் தோன்றச் செய்து அகத்தில் இகழ்கின்றவரைத் தாமும் அந் நட்பில் நகைத்து மகிழுமாறு செய்து அத் தொடர்பு சாகுமாறு நடக்க வேண்டும்.
Kural: 829Translation:
In open who praise, at heart despise Cajole and crush them in friendly guise

Explanation:
It is the duty of kings to affect great love but make it die (inwardly); as regard those foes who shew them great friendship but despise them (in their heart)
குறள் : 830பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல்.


விளக்கம்:
பகைவர் நண்பராகும் காலம் வரும் போது முகத்தளவில் நட்பு கொண்டு அகத்தில் நட்பு நீங்கி வாய்ப்புக் கிடைத்த போது அதையும் விட வேண்டும்.
Kural: 830Translation:
When foes, in time, play friendship's part Feign love on face but not in heart

Explanation:
When one's foes begin to affect friendship, one should love them with one's looks, and, cherishing no love in the heart, give up (even the former)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...