திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [10] நட்பியல் (Friendship)
அதிகாரம்: [86] இகல் (Hostility)
குறள் : 851இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பார஧க்கும் நோய்.


விளக்கம்:
எல்லா உயிர்களுக்கும் மற்ற உயிர்களோடு பொருந்தாமல் வேறுபடுதலாகிய தீயப் பண்பை வளர்க்கும் நோய் இகழ் (மாறுபாடு) என்று சொல்வர் அறிஞர்.
Kural: 851Translation:
Hatred is a plague that divides And rouses illwill on all sides

Explanation:
The disease which fosters the evil of disunion among all creatures is termed hatred by the wise
குறள் : 852பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.


விளக்கம்:
ஒருவன் தன்னோடு பொருந்தாமல் வேறுபடுதலைக் கருதி அன்பில்லாதவற்றைச் செய்தாலும் தான் இகழ் கொண்டு அவர்க்கு துன்பம் செய்யாதிருத்தல் சிறந்ததாகும்.
Kural: 852Translation:
Rouse not hatred and confusion Though foes provoke disunion

Explanation:
Though disagreeable things may be done from (a feeling of) disunion, it is far better that nothing painful be done from (that of) hatred
குறள் : 853இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.


விளக்கம்:
ஒருவன் இகல் என்று சொல்லப்படும் துன்ப நோயை நீக்கி விட்டால் அஃது அவனுக்கு அழிவில்லாத நிலையான புகழைக் கொடுக்கும்.
Kural: 853Translation:
Shun the plague of enmity And win everlasting glory

Explanation:
To rid one-self of the distressing dtsease of hatred will bestow (on one) a never-decreasing imperishable fame
குறள் : 854இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.


விளக்கம்:
இகல் என்று சொல்லப்படும் துன்பங்களில் கொடிய துன்பம் கெட்டுவிட்டால், அஃது அவனுக்கு இன்பங்களில் சிறந்த இன்பத்தை கொடுக்கும்.
Kural: 854Translation:
Hate-the woe of woes destroy; Then joy of joys you can enjoy

Explanation:
If hatred which is the greatest misery is destroyed, it will yield the greatest delight
குறள் : 855இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.


விளக்கம்:
இகலை எதிர்த்து நிற்காமல் அதன் எதிரே சாய்ந்து நடக்க வல்லவரை வெல்லக் கருதுகின்ற ஆற்றல் உடையவர் யார்.
Kural: 855Translation:
Who can overcome them in glory That are free from enmity?

Explanation:
Who indeed would think of conquering those who naturally shrink back from hatred ?
குறள் : 856இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
தவலும் கெடலும் நணித்து.


விளக்கம்:
இகல் கொள்வதால் வெல்லுதல் இனியது என்று கருதுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை தவறிபோதலும் அழிதலும் விரைவவில் உள்ளனவாம்.
Kural: 856Translation:
His fall and ruin are quite near Who holds enmity sweet and dear

Explanation:
Failure and ruin are not far from him who says it is sweet to excel in hatred
குறள் : 857மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.


விளக்கம்:
இகலை விரும்புகின்ற தீய அறிவை உடையவர் வெற்றி பொருந்துதலுக்குக் காரணமான உண்மைப் பொருளை அறியமாட்டார்.
Kural: 857Translation:
They cannot see the supreme Truth Who hate and injure without ruth

Explanation:
Who only know to work men woe, fulfilled of enmity
குறள் : 858இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.


விளக்கம்:
இகலுக்கு எதிரே சாய்ந்து நடத்தல் ஒருவனுக்கு ஆக்கமாகும், அதனை எதிர்த்து வெல்லக்கருதினால் கேடு அவனிடம் வரக் கருதும்.
Kural: 858Translation:
To turn from enmity is gain Fomenting it brings fast ruin

Explanation:
Shrinking back from hatred will yield wealth; indulging in its increase will hasten ruin
குறள் : 859இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.


விளக்கம்:
ஒருவன் தனக்கு ஆக்கம் வரும்போது இகலைக் கருதமாட்டான், தனக்கு கேடு தருவிக்கொள்ளும் போது அதனை எதிர்த்து வெல்லக் கருதுவான்.
Kural: 859Translation:
Fortune favours when hate recedes Hatred exceeding ruin breeds

Explanation:
At the approach of wealth one will not think of hatred (but) to secure one's ruin, one will look to its increase
குறள் : 860இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு இகலால் துன்பமானவை எல்லாம் உண்டாகும்,அதற்கு மாறான நட்பால் நல்ல நீதியாகிய பெருமித நிலை உண்டாகும்.
Kural: 860Translation:
All evils come from enmity All goodness flow from amity

Explanation:
All calamities are caused by hatred; but by the delight (of friendship) is caused the great wealth of good virtues

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...