திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [6] அமைச்சியல் (Minister of State)
அதிகாரம்: [66] வினைத் தூய்மை (Purity in Action)
குறள் : 651துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.


விளக்கம்:
ஒருவனுக்கு வாய்த்த துணையின் நன்மை ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும், செய்யும் வினையின் நன்மை அவன் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்.
Kural: 651Translation:
Friendship brings gain; but action pure Does every good thing we desire

Explanation:
The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired
குறள் : 652என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.


விளக்கம்:
புகழையும் அறத்தையும் தாராத (தூய்மை அற்ற) செயல்களை எக்காலத்திலும் ஒருவன் செய்யாமல் விட்டொழிக்க வேண்டும்.
Kural: 652Translation:
Eschew always acts that do not Bring good nor glory on their part

Explanation:
Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future)
குறள் : 653ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்.


விளக்கம்:
மேன்மேலும் உயர்வோம் என்று விரும்பி முயல்கின்றவர் தம்முடைய புகழ் கெடுவதற்குக் காரணமான செயலைச் செய்யாமல் விட வேண்டும்.
Kural: 653Translation:
Those in the world desire for fame Should shun the deed that dims their name

Explanation:
Those who say, "we will become (better)" should avoid the performance of acts that would destroy (their fame)
குறள் : 654இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.


விளக்கம்:
அசைவற்ற ‌தெளிந்த அறிவினையுடையவர், துன்பத்தில் சிக்குண்டாலும் (அத் துன்பத்தைத் தீர்ப்பதற்க்காகவும்) இழிவானச் செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.
Kural: 654Translation:
Though perils press the faultless wise Shun deeds of mean, shameful device

Explanation:
Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers)
குறள் : 655எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.


விளக்கம்:
பிறகு நினைத்து வருந்துவதற்குக் காரணமானச் செயல்களைச் செய்யக் கூடாது, ஒரு கால் தவறிச் செய்தாலும் மீண்டும் அத் தன்மையானவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.
Kural: 655Translation:
Do not wrong act and grieve, \"Alas\" If done, do not repeat it twice

Explanation:
Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, "what is this I have done"; (but) should he do (them), it were good that he grieved not
குறள் : 656ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.


விளக்கம்:
பெற்ற தாயின் பசியைக் கண்டு வருந்த நேர்ந்தாலும், சான்றோர் பழிப்பதற்குக் காரணமான இழிவுற்றச் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.
Kural: 656Translation:
Though she who begot thee hungers Shun acts denounced by ancient seers

Explanation:
Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt)
குறள் : 657பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை.


விளக்கம்:
பழியை மேற்கொண்டு இழிதொழில் செய்து பெறும் செல்வத்தை விடச் சான்றோர் வினைத்தூய்மையோடிருந்து பெறும் பொல்லாத வறுமையே சிறந்தது.
Kural: 657Translation:
Pinching poverty of the wise Is more than wealth hoarded by Vice

Explanation:
Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful
குறள் : 658கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.


விளக்கம்:
ஆகாதவை என விலக்கப்பட்ட செயல்களை விலக்கிவிடாமல் மேற்கொண்டு செய்தவர்க்கும், அச் செயல் நிறைவேறினாலும் துன்பமே கொடுக்கும்.
Kural: 658Translation:
Those who dare a forbidden deed Suffer troubles though they succeed

Explanation:
The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow
குறள் : 659அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.


விளக்கம்:
பிறர் வருந்துமாறு செய்து பெற்ற பொருள் எல்லாம் பெற்றவன் வருந்துமாறு செய்து போய்விடும், நல்வழியில் வந்தவை இழக்கப்பட்டாலும் பிறகு பயன் தரும்
Kural: 659Translation:
Gains from weeping, weeping go Though lost, from good deeds blessings flow

Explanation:
All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit
குறள் : 660சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று.


விளக்கம்:
வஞ்சனையான வழியால் பொருளைச்சேர்த்துக் காப்பாற்றுதல், பச்சை மண்கலத்தில் நீரை விட்டு அதைக் காப்பாற்றி வைத்தாற் போன்றது.
Kural: 660Translation:
The wealth gathered in guilty ways Is water poured in wet clay vase

Explanation:
(For a minister) to protect (his king) with wealth obtained by foul means is like preserving a vessel of wet clay by filling it with water

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...