திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [5] அரசியல் (Royalty)
அதிகாரம்: [54] பொச்சாவாமை (Unforgetfulness)
குறள் : 531இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.


விளக்கம்:
பெரிய உவகையால் மகிழ்ந்திருக்கும் போது மறதியால் வரும் சோர்வு, ஒருவனுக்கு வரம்பு கடந்த சினம் வருவதைவிடத் தீமையானதாகும்.
Kural: 531Translation:
Worse than wrath in excess is Forgetfulness in joy-excess

Explanation:
More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy
குறள் : 532பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக் கொன் றாங்கு.


விளக்கம்:
நாள் தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவைக் கொல்வது போல, ஒருவனுடைய புகழை அவனுடைய மறதிக் கொன்று விடும்.
Kural: 532Translation:
Negligence kills renown just as Ceaseless want wisdom destroys

Explanation:
Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty destroys knowledge
குறள் : 533பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.


விளக்கம்:
மறதியால் சோர்ந்து நடப்பவர்க்குப் புகழுடன் வாழும் தன்மையில்லை, அஃது உலகத்தில் எப்படிப்பட்டநூலோர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிப்பாகும்.
Kural: 533Translation:
Forgetful nature fails of fame All schools of thinkers say the same

Explanation:
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world
குறள் : 534அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.


விளக்கம்:
உள்ளத்தில் அச்சம் உடையவர்க்குப் புறத்திலே அரண் இருந்து பயன் இல்லை, அதுபோல் மறதி உடையவர்க்கு நல்ல நிலை வாய்த்தும் பயன் இல்லை.
Kural: 534Translation:
The fearful find no fortress here The forgetful find good never

Explanation:
Just as the coward has no defence (by whatever fortifications ha may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever advantages he may possess)
குறள் : 535முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.


விளக்கம்:
வரும் இடையூறுகளை முன்னே அறிந்துக் காக்காமல் மறந்து சோர்ந்தவன், பின்பு அவை வந்துற்றபோது தன் பிழையை நினைத்து இரங்குவான்.
Kural: 535Translation:
Failing foresight the guardless man Shall rue his folly later on

Explanation:
The thoughtless man, who provides not against the calamities that may happen, will afterwards repent for his fault
குறள் : 536இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்பது இல்.


விளக்கம்:
யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காதத் தன்மை தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமானால், அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை.
Kural: 536Translation:
Forget none; watch with wakeful care Miss none; the gain is sans compare

Explanation:
There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons
குறள் : 537அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.


விளக்கம்:
மறவாமை என்னும் கருவிகொண்டு (கடமைகளைப்) போற்றிச் செய்தால், செய்வதற்கு அரியவை என்று ஒருவனால் முடியாத செயல்கள் இல்லை.
Kural: 537Translation:
With cautious care pursue a thing Impossible there is nothing

Explanation:
There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set about it carefully, with unflinching endeavour
குறள் : 538புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.


விளக்கம்:
சான்றோர் புகழ்ந்து சொல்லியச் செயல்களைப் போற்றிச் செய்யவேண்டும், அவ்வாறு செய்யாமல் மறந்து சோர்ந்தவர்க்கு ஏழுப் பிறப்பிலும் நன்மை இல்லை.
Kural: 538Translation:
Do what the wise commend as worth If not, for seven births no mirth

Explanation:
Let (a man) observe and do these things which have been praised (by the wise); if he neglects and fails to perform them, for him there will be no (happiness) throughout the seven births
குறள் : 539இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.


விளக்கம்:
தாம் தம் மகிழ்ச்சியால் செருக்குக் கொண்டு கடமையை மறந்திருக்கும் போது, அவ்வாறு சோர்ந்திருந்த காரணத்தால் முற்காலத்தில் அழிந்தவரை நினைக்க வேண்டும்.
Kural: 539Translation:
When joy deludes, their fate recall Whom negligence has made to fall

Explanation:
Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy
குறள் : 540உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.


விளக்கம்:
ஒருவன் எண்ணியதை விடாமல் எண்ணி (சோர்வில்லாமல்) இருக்கப் பெற்றால், அவன் கருதியதை அடைதல் எளிதாகும்.
Kural: 540Translation:
Easy it is a thing to get When the mind on it is set

Explanation:
It is easy for (one) to obtain whatever he may think of, if he can again think of it

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...