திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [22] ஒப்புரவறிதல் (Duty to Society)
குறள் : 211கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு.


விளக்கம்:
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.
Kural: 211Translation:
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

Explanation:
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds ?
குறள் : 212தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.


விளக்கம்:
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.
Kural: 212Translation:
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

Explanation:
All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence
குறள் : 213புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற.


விளக்கம்:
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.
Kural: 213Translation:
In heav'n and earth 'tis hard to find A greater good than being kind

Explanation:
It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods
குறள் : 214ஒத்த தறவோன் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்.


விளக்கம்:
ஒப்புரவை அறிந்து போற்றிப் பிறர்க்கு உதவியாக வாழ்கின்றவன் உயிர்வாழ்கின்றவன் ஆவான், மற்றவன் செத்தவருள் சேர்த்துக் கருதப்படுவான்.
Kural: 214Translation:
He lives who knows befitting act Others are deemed as dead in fact

Explanation:
He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence) He who knows them not will be reckoned among the dead
குறள் : 215ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.


விளக்கம்:
ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.
Kural: 215Translation:
The wealth that wise and kind do make Is like water that fills a lake

Explanation:
The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank
குறள் : 216பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்.


விளக்கம்:
ஒப்புராவாகிய நற்பண்பு உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிகுந்த மரம் பழங்கள் பழுத்தாற் போன்றது.
Kural: 216Translation:
Who plenty gets and plenty gives Is like town-tree teeming with fruits

Explanation:
The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town
குறள் : 217மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்.


விளக்கம்:
ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகிப் பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது.
Kural: 217Translation:
The wealth of a wide-hearted soul Is a herbal tree that healeth all

Explanation:
If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease
குறள் : 218இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்.


விளக்கம்:
ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுதலாகியத் தன் கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர், செல்வ வளம் இல்லாத காலத்திலும் ஒப்புரவுக்குத் தளர மாட்டார்.
Kural: 218Translation:
Though seers may fall on evil days Their sense of duty never strays

Explanation:
The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth
குறள் : 219நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு.


விளக்கம்:
ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன் வறுமை உடையவனாதல், செய்யத்தக்க உதவிகளைச் செய்யாமல் வருந்துகின்ற தன்மையாகும்.
Kural: 219Translation:
The good man's poverty and grief Is want of means to give relief

Explanation:
The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same
குறள் : 220ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து.


விளக்கம்:
ஒப்புரவால் கேடு வரும் என்றால் அக் கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக்கொள்ளும் தகுதி உடையதாகும்.
Kural: 220Translation:
By good if ruin comes across Sell yourself to save that loss

Explanation:
If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one's self

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...