திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [122] கனவுநிலை உரைத்தல் (The Visions of the Night)
குறள் : 1211காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.


விளக்கம்:
( யான் பிரிவால் வருந்தி உறங்கியபோது) காதலர் அனுப்பிய தூதோடு வந்த கனவுக்கு உரிய விருந்தாக என்ன செய்து உதவுவேன்?
Kural: 1211Translation:
How shall I feast this dream-vision That brings the beloved's love-mission?

Explanation:
Where with shall I feast the dream which has brought me my dear one's messenger ?
குறள் : 1212கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.


விளக்கம்:
கண்கள் யான் வேண்டுவதுபோல் தூங்குமானால், ( அப்போது வரும் கனவில் காணும்) காதலர்க்கு யான் தப்பிப் பிழைத்திருக்கும்‌ தன்மையைச் சொல்வேன்.
Kural: 1212Translation:
I beg these fish-like dark eyes sleep To tell my lover how life I keep

Explanation:
If my fish-like painted eyes should, at my begging, close in sleep, I could fully relate my sufferings to my lord
குறள் : 1213நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.


விளக்கம்:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் கனவில் காண்பதால்தான் என்னுடைய உயிர் இன்னும் நீங்காமல் உள்ளதாகின்றது.
Kural: 1213Translation:
In wakeful hours who sees me not I meet in dreams and linger yet

Explanation:
My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours
குறள் : 1214கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு.


விளக்கம்:
நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைத் தேடி அழைத்துக் கொண்டு வருவதற்காகக் கனவில் அவரைப் பற்றிய காதல் நிகழ்ச்சிகள் உண்டாகின்றன.
Kural: 1214Translation:
In dreams I enjoy his love-bliss Who in wakeful hours I miss

Explanation:
There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness
குறள் : 1215நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.


விளக்கம்:
முன்பு நனவில் கண்ட இன்பமும் அப்பொழுது மட்டும் இனிதாயிற்று; இப்‌பொழுது காணும் கனவும் கண்ட பொழுது மட்டுமே இன்பமாக உள்ளது.
Kural: 1215Translation:
Dream-sight of him delights at once Awake-What of seeing him -hence

Explanation:
I saw him in my waking hours, and then it was pleasant; I see him just now in my dream, and it is (equally) pleasant
குறள் : 1216நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.


விளக்கம்:
நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று இல்லாதிருக்குமானால், கனவில் வந்த காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமலே இருப்பர்.
Kural: 1216Translation:
If wakeful hours come to nought My lov'r in dreams would nev'r depart

Explanation:
Were there no such thing as wakefulness, my beloved (who visited me) in my dream would not depart from me
குறள் : 1217நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.


விளக்கம்:
நனவில் வந்து எமக்கு அன்பு செய்யாத கொடுமை உடைய அவர், கனவில் வந்து எம்மை வருத்துவது என்ன காரணத்தால்?
Kural: 1217Translation:
Awake he throws my overtures Adream, ah cruel! he tortures!

Explanation:
The cruel one who would not favour me in my wakefulness, what right has he to torture me in my dreams?
குறள் : 1218துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.


விளக்கம்:
தூங்கும்போது கனவில் வந்து என் தோள்மேல் உள்ளவராகி, விழி்த்தெழும்போது விரைந்து என் நெஞ்சில் உள்ளவராகிறார்‌.
Kural: 1218Translation:
Asleep he embraces me fast; Awake he enters quick my heart

Explanation:
When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul
குறள் : 1219நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.


விளக்கம்:
கனவில் காதலர் வரக் காணாத மகளிர், நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத கா‌தலரை ( அவர் வராத காரணம் பற்றி ) நொந்து கொள்வர்.
Kural: 1219Translation:
In dreams who don't discern lovers Rue their missing in wakeful hours

Explanation:
They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours
குறள் : 1220நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.


விளக்கம்:
நனவில் நம்‌மை விட்டு நீங்கினார் என்று காதலரைப் பழித்து பேசுகின்றனரே! இந்த ஊரார் கனவில் அவரைக் காண்பதில்லையோ?
Kural: 1220Translation:
The townsmen say he left me thus In dreams failing to see him close

Explanation:
The women of this place say he has forsaken me in my wakefulness I think they have not seen him visit me in my dreams

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...