திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [8] கூழியல் (Way of Making Wealth)
அதிகாரம்: [76] பொருள் செயல்வகை (Way of Accumulating Wealth)
குறள் : 751பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்.


விளக்கம்:
ஒரு பொருளாக மதிக்கத் தகாதவரையும், மதிப்புடையவராகச் செய்வதாகிய பொருள் அல்லாமல் சிறப்புடைய பொருள் வேறு இல்லை.
Kural: 751Translation:
Naught exists that can, save wealth Make the worthless as men of worth

Explanation:
Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance
குறள் : 752இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.


விளக்கம்:
பொருள் இல்லாதவரை (வேறு நன்மை உடையவராக இருந்தாலும்) எல்லாரும் இகழ்வார், செல்வரை (வேறு நன்மை இல்லாவிட்டாலும்) எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர்.
Kural: 752Translation:
The have-nothing poor all despise The men of wealth all raise and praise

Explanation:
All despise the poor; (but) all praise the rich
குறள் : 753பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.


விளக்கம்:
பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நந்தா விளக்கு, நினைத்த இடத்திற்குச் சென்று உள்ள இடையூற்றைக் கெடுக்கும்
Kural: 753Translation:
Waneless wealth is light that goes To every land and gloom removes

Explanation:
The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein)
குறள் : 754அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்.


விளக்கம்:
சேர்க்கும் திறம் அறிந்து தீமை ஒன்றும் இல்லாமல், சேர்க்கப் பட்டுவந்த பொருள் ஒருவனுக்கு அறத்தையும் கொடுக்கும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும்.
Kural: 754Translation:
The blameless wealth from fairest means Brings good virtue and also bliss

Explanation:
The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness
குறள் : 755அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.


விளக்கம்:
அருளோடும், அன்போடும் பொருந்தாத வழிகளில் வந்த செல்வத்தின் ஆக்கத்தைப் பெற்று மகிழாமல் அதைத் தீமையானது என்று நீக்கிவிட வேண்டும்.
Kural: 755Translation:
Riches devoid of love and grace Off with it; it is disgrace!

Explanation:
(Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love
குறள் : 756உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.


விளக்கம்:
இறையாக வந்து சேரும் பொருளும், சுங்கமாகக் கொள்ளும் பொருளும், தன் பகைவரை வென்று திறமையாகக் கொள்ளும் பொருளும் அரசனுடைய பொருள்களாகும்.
Kural: 756Translation:
Escheats, derelicts; spoils of war Taxes duties are king's treasure

Explanation:
The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues
குறள் : 757அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு.


விளக்கம்:
அன்பினால் பெறப்பட்ட அருள் என்றுக் கூறப்படும் குழந்தை, பொருள் என்றுக் கூறப்படும் செல்வமுள்ள செவிலித் தாயால் வளர்வதாகும்.
Kural: 757Translation:
Grace the child of love is nourished By the wet-nurse of wealth cherished

Explanation:
The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth
குறள் : 758குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை.


விளக்கம்:
தன் கைப்பொருள் ஒன்று தன்னிடம் இருக்க அதைக் கொண்டு ஒருவன் செயல் செய்தால், மலையின் மேல் ஏறி யானைப் போரைக் கண்டாற் போன்றது.
Kural: 758Translation:
Treasures in hand fulfil all things Like hill-tuskers the wars of kings

Explanation:
An undertaking of one who has wealth in one's hands is like viewing an elephant-fight from a hill-top
குறள் : 759செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃகதனிற் கூரிய தில்.


விளக்கம்:
ஒருவன் பொருளை ஈட்டவேண்டும், அவனுடைய பகைவரின் செருக்கைக் கெடுக்க வல்ல வாள் அதைவிடக் கூர்மையானது வேறு இல்லை.
Kural: 759Translation:
Make wealth; there is no sharper steel The insolence of foes to quell

Explanation:
Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it
குறள் : 760ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.


விளக்கம்:
சிறந்ததாகிய பொருளை மிகுதியாக ஈட்டியவர்க்கு, மற்ற அறமும் இன்பமுமாகிய இரண்டும் ஒரு சேரக்கைகூடும் எளிய பொருளாகும்.
Kural: 760Translation:
They have joy and virtue at hand Who acquire treasures abundant

Explanation:
To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition)

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...