திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [2] பொருட்பால் (Wealth)
குறள் இயல்: [6] அமைச்சியல் (Minister of State)
அதிகாரம்: [65] சொல்வன்மை (Power of Speech)
குறள் : 641நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.


விளக்கம்:
நாவன்மையாகிய நலம் ஒருவகைச் செல்வம் ஆகும், அந்த நாநலம் தனிச்சிறப்புடையது, ஆகையால் மற்ற எந்த நலங்களிலும் அடங்குவது அன்று.
Kural: 641Translation:
The goodness called goodness of speech Is goodness which nothing can reach

Explanation:
The possession of that goodness which is called the goodness of speech is (even to others) better than any other goodness
குறள் : 642ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.


விளக்கம்:
ஆக்கமும் கேடும் சொல்லுகின்ற சொல்லால் வருவதால் ஒருவன் தன்னுடைய சொல்லிற்க்கு தவறு நேராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும்
Kural: 642Translation:
Since gain or ruin speeches bring Guard against the slips of tongue

Explanation:
Since (both) wealth and evil result from (their) speech, ministers should most carefully guard themselves against faultiness therein
குறள் : 643கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.


விளக்கம்:
சொல்லும் போது கேட்டவரைத் தன் வயப்படுத்தும் பண்புகளுடன், கேட்காதவரும் கேட்க விரும்புமாறு கூறப்படுவது சொல்வன்மையாகும்.
Kural: 643Translation:
A speech is speech that holds ears And attracts ev'n those that are averse

Explanation:
The (minister's) speech is that which seeks (to express) elements as bind his friends (to himself) and is so delivered as to make even his enemies desire (his friendship)
குறள் : 644திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.


விளக்கம்:
சொல்லின் திறத்தை அறிந்து சொல்லை வழங்க வேண்டும், அத் தகைய சொல்வன்மையை விடச் சிறந்த அறமும் பொருளும் இல்லை.
Kural: 644Translation:
Weigh thy words and speak; because No wealth or virtue words surpass

Explanation:
Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth
குறள் : 645சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.


விளக்கம்:
வேறோரு சொல் அந்தச் சொல்லை வெல்லும் சொல்லாக இல்லாதிருந்தால் அறிந்த பிறகே சொல்லக்கருதியதைச் சொல்லவேண்டும்.
Kural: 645Translation:
Speak out thy world so that no word Can win it and say untoward

Explanation:
Deliver your speech, after assuring yourself that no counter speech can defeat your own
குறள் : 646வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.


விளக்கம்:
பிறர் விரும்பும் படியாகத் தாம் சொல்லின் பிறர் சொல்லும் போது அச் சொல்லின் பயனை ஆராய்ந்து கொள்ளுதல் மாசற்ற சிறப்புடையவரின் கொள்கையாகும்.
Kural: 646Translation:
Spotless men speak what is sweet And grasp in others what is meet

Explanation:
It is the opinion of those who are free from defects in diplomacy that the minister should speak so as to make his hearers desire (to hear more) and grasp the meaning of what he hears himself
குறள் : 647சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.


விளக்கம்:
தான் கருதியவற்றை நன்கு சொல்ல வல்லவனாய் சொல்லும் போது சோர்வு இல்லாதவனாய், அஞ்சாதவனாய் உள்ளவனை மாறுபாட்டால் வெல்வது யார்க்கும் முடியாது.
Kural: 647Translation:
No foe defies the speaker clear Flawless, puissant, and free from fear

Explanation:
It is impossible for any one to conquer him by intrique who possesses power of speech, and is neither faulty nor timid
குறள் : 648விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.


விளக்கம்:
கருத்துக்களை ஒழுங்காகக் கோர்த்து இனியாக சொல்ல வல்லவரைப் பெற்றால், உலகம் விரைந்து அவருடைய ஏவலைக் கேட்டு நடக்கும்.
Kural: 648Translation:
The world will quickly carry out The words of counsellors astute

Explanation:
If there be those who can speak on various subjects in their proper order and in a pleasing manner, the world would readily accept them
குறள் : 649பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.


விளக்கம்:
குற்றமற்றவையாகியச் சில சொற்களைச் சொல்லத் தெரியாதவர், உண்மையாகவே பலச் சொற்களைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்க விரும்புவர்.
Kural: 649Translation:
They overspeak who do not seek A few and flawless words to speak

Explanation:
They will desire to utter many words, who do not know how to speak a few faultless ones
குறள் : 650இணருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.


விளக்கம்:
தாம் கற்ற நூற்ப் பொருளைப் பிறர் உணருமாறு விரிந்துரைக்க முடியாதவர், கொத்தாக மலர்ந்திருந்த போதிலும் மணம் கமழாத மலரைப் போன்றவர்.
Kural: 650Translation:
Who can't express what they have learnt Are bunch of flowers not fragrant

Explanation:
Those who are unable to set forth their acquirements (before others) are like flowers blossoming in a cluster and yet without fragrance

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...