திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [14] ஒழுக்கம் உடைமை (The Possession of Decorum)
குறள் : 131ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.


விளக்கம்:
ஒழுக்கமே எல்லார்க்கும் மேன்மையைத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரை விடச் சிறந்ததாகப் போற்றப்படும்.
Kural: 131Translation:
Decorum does one dignity More than life guard its purity

Explanation:
Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more carefully than life
குறள் : 132பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை.


விளக்கம்:
ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் போற்றிக் காக்க வேண்டும்; பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றித் தெளிந்தாலும், அந்த ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும்.
Kural: 132Translation:
Virtues of conduct all excel; The soul aid should be guarded well

Explanation:
Let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded; though one know and practise and excel in many virtues, that will be an eminent aid
குறள் : 133ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.


விளக்கம்:
ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்; ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகி விடும்.
Kural: 133Translation:
Good conduct shows good family Low manners mark anomaly

Explanation:
Propriety of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth
குறள் : 134மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.


விளக்கம்:
கற்ற மறைப் பொருளை மறந்தாலும் மீண்டும் அதனை ஓதிக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்; ஆனால் மறை ஓதுவனுடைய குடிப்பிறப்பு, ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடு்ம்.
Kural: 134Translation:
Readers recall forgotten lore, But conduct lost returns no more

Explanation:
A Brahman though he should forget the Vedas may recover it by reading; but, if he fail in propriety of conduct even his high birth will be destroyed
குறள் : 135அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.


விளக்கம்:
பொறாமை உடையவனிடத்தில் ஆக்கம் இல்லாதவாறு போல, ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும்.
Kural: 135Translation:
The envious prosper but ill The ill-behaved sinks lower still

Explanation:
Just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of propriety of conduct be without greatness
குறள் : 136ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.


விளக்கம்:
ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து, மனவலிமை உடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் காத்துக் கொள்வர்.
Kural: 136Translation:
The firm from virtue falter not They know the ills of evil thought

Explanation:
Those firm in mind will not slacken in their observance of the proprieties of life, knowing, as they do, the misery that flows from the transgression from them
குறள் : 137ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி.


விளக்கம்:
ஒழுக்கத்தால் எவரும் மேம்பாட்டை அடைவர்; ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதலால் அடையத் தகாத பெரும் பழியை அடைவர்.
Kural: 137Translation:
Conduct good ennobles man, Bad conduct entails disgrace mean

Explanation:
From propriety of conduct men obtain greatness; from impropriety comes insufferable disgrace
குறள் : 138நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.


விளக்கம்:
நல்லொழுக்கம் இன்பமான நல்வாழ்க்கைக்குக் காரணமாக இருக்கும்; தீயொழுக்கம் எப்போதும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
Kural: 138Translation:
Good conduct sows seeds of blessings Bad conduct endless evil brings

Explanation:
Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow
குறள் : 139ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.


விளக்கம்:
தீய சொற்களைத் தவறியும் தம்முடைய வாயால் சொல்லும் குற்றம், ஒழுக்கம் உடையவர்க்குப் பொருந்தாததாகும்.
Kural: 139Translation:
Foul words will never fall from lips Of righteous men even by slips

Explanation:
Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully
குறள் : 140உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்


விளக்கம்:
உலகத்து உயர்ந்தவரோடு பொருந்த ஒழுகும் முறையைக் கற்காதவர், பல நூல்களைக் கற்றிருந்த போதிலும் அறிவில்லாதவரே ஆவர்.
Kural: 140Translation:
Though read much they are ignorant Whose life is not world-accordant

Explanation:
Those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...