திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [3] காமத்துப்பால் (Love)
குறள் இயல்: [13] கற்பியல் (The Post-marital love)
அதிகாரம்: [133] ஊடலுவகை (The Pleasures of Temporary Variance)
குறள் : 1321இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அள஧க்கு மாறு.


விளக்கம்:
அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லையானலும், அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.
Kural: 1321Translation:
He is flawless; but I do pout So that his loving ways show out

Explanation:
Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike
குறள் : 1322ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.


விளக்கம்:
ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.
Kural: 1322Translation:
Fading first, love blooms and outlives The petty pricks that pouting gives

Explanation:
His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike
குறள் : 1323புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.


விளக்கம்:
நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.
Kural: 1323Translation:
Is there a heaven like sulk beneath Of hearts that join like water and earth?

Explanation:
Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?
குறள் : 1324புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.


விளக்கம்:
காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.
Kural: 1324Translation:
In long pout after embrace sweet A weapon is up to break my heart

Explanation:
In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart
குறள் : 1325தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.


விளக்கம்:
தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.
Kural: 1325Translation:
Though free form faults, one feels the charms Of feigned release from lover's arms

Explanation:
Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love
குறள் : 1326உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.


விளக்கம்:
உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.
Kural: 1326Translation:
Sweeter than meal is digestion And sulk in love than union

Explanation:
To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse
குறள் : 1327ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.


விளக்கம்:
ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.
Kural: 1327Translation:
The yielder wins in lover's pout Reunited joy brings it out

Explanation:
Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which
குறள் : 1328ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.


விளக்கம்:
நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.
Kural: 1328Translation:
Shall not our pouting again give The dew-browed joy of joint love?

Explanation:
Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?
குறள் : 1329ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.


விளக்கம்:
காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.
Kural: 1329Translation:
Sulk on O belle of shining jewels! Prolong O night! our delight swells!

Explanation:
May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!
குறள் : 1330ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.


விளக்கம்:
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.
Kural: 1330Translation:
Bouderie is lovers' delight Its delight grows when they unite

Explanation:
Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...