திருக்குறள் , Tamil Tirukural

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


குறள் பால்: [1] அறத்துப்பால் (Virtue)
குறள் இயல்: [2] இல்லறவியல் (Domestic Virtue)
அதிகாரம்: [24] புகழ் (Renown)
குறள் : 231ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.


விளக்கம்:
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.
Kural: 231Translation:
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

Explanation:
Give to the poor and live with praise There is no greater profit to man than that
குறள் : 232உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ்.


விளக்கம்:
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.
Kural: 232Translation:
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

Explanation:
Whatsoever is spoken in the world will abide as praise upon that man who gives alms to the poor
குறள் : 233ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்.


விளக்கம்:
உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.
Kural: 233Translation:
Nothing else lasts on earth for e'er Saving high fame of the giver!

Explanation:
There is nothing that stands forth in the world imperishable, except fame, exalted in solitary greatness
குறள் : 234நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தேள் உலகு.


விளக்கம்:
நிலவுலகின் எல்லையில் நெடுங்காலம் நிற்கவல்ல புகழைச் செய்தால், வானுலகம் (அவ்வாறு புகழ் செய்தாரைப் போற்றுமே அல்லாமல்) தேவரைப் போற்றாது..
Kural: 234Translation:
From hailing gods heavens will cease To hail the men of lasting praise

Explanation:
If one has acquired extensive fame within the limits of this earth, the world of the Gods will no longer praise those sages who have attained that world
குறள் : 235நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.


விளக்கம்:
புகழுடம்பு மேம்படுதலாகும் வாழ்வில் கேடும், புகழ் நிலை நிற்பதாகும் சாவும் அறிவில் சிறந்தவர்க்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு இல்லை.
Kural: 235Translation:
Fame in fall and life in death Are rare but for the soulful worth

Explanation:
Prosperity to the body of fame, resulting in poverty to the body of flesh and the stability to the former arising from the death of the latter, are achievable only by the wise
குறள் : 236தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.


விளக்கம்:
ஒரு துறையில் முற்பட்டுத் தோன்றுவதானால் புகழோடு தோன்ற வேண்டும், அத்தகைய சிறப்பு இல்லாதவர் அங்குத் தோன்றுவதைவிடத் தோன்றாமலிருப்பதே நல்லது.
Kural: 236Translation:
Be born with fame if birth you want If not of birth you must not vaunt

Explanation:
If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame From those who are destitute of them it will be better not to be born
குறள் : 237புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்?


விளக்கம்:
தமக்குப் புகழ் உண்டாகுமாறு வாழமுடியாதவர் தம்மைத் தாம் நொந்து கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்து கொள்ளக் காரணம் என்ன?
Kural: 237Translation:
Why grieve at those who blame the shame Of those who cannot live in fame?

Explanation:
Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, instead of grieving themselves for their own inability
குறள் : 238வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்.


விளக்கம்:
தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகியப் புகழைப் பெறாவிட்டால் உலகத்தார் எல்லார்க்கும் அத்தகைய வாழ்க்கை பழி என்று சொல்லுவர்.
Kural: 238Translation:
To men on earth it is a shame Not to beget the child of fame

Explanation:
Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world
குறள் : 239வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்.


விளக்கம்:
புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.
Kural: 239Translation:
The land will shrink in yield if men O'erburden it without renown

Explanation:
The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce
குறள் : 240வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்.


விளக்கம்:
தாம் வாழும் வாழ்க்கையில் பழி உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழ்கின்றவர், புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழாதவர்.
Kural: 240Translation:
They live who live without blemish The blameful ones do not flurish

Explanation:
Those live who live without disgrace Those who live without fame live not

Credit: Thirukural
Write Your Comments or Suggestion...